Právní předpisy

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu ke dni 1. ledna 2010

Zpracováno s využitím podkladů Autoklubu ČR

I. Silniční provoz
1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 168/1999 Sb. zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 247/2000 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 361/2000 Sb.  
2. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb. 
ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb. zákona č. 480/2008 Sb.
3. Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
4. Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
5. Zákon č. 379/2005 Sb.,  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
ve znění zákona č. 225/2006 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
6. Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
7. Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému 
8. Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičů 
 
II. Pravidla silničního provozu
1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb. 
ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb. zákona č. 480/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. vyhlášky č. 507/2006 Sb.
vyhlášky č. 176/2004 Sb. vyhlášky č. 202/2008 Sb.
vyhlášky č. 193/2006 Sb. vyhlášky č. 91/2009 Sb.
3. Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 
III. Výcvik řidičů
1. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 192/2008 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.
2. Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb. vyhlášky č. 156/2008 Sb.
vyhlášky č. 298/2006 Sb.  
3. Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
4. Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitostí lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.  
 
IV. Řidičské průkazy
1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb.
ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb. zákona č. 480/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. vyhlášky č. 194/2006 Sb.
vyhlášky č. 177/2004 Sb.  
 
V. Vozidla
1. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 478/2001 Sb. zákona č. 311/2006 Sb.
zákona č. 175/2002 Sb. zákona č. 342/2006 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 170/2007 Sb.
zákona č. 193/2003 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 103/2004 Sb. zákona č. 137/2008 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb. zákona č. 383/2008 Sb.
zákona č. 237/2004 Sb. zákona č. 297/2009 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb. zákona č. 347/2009 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.  
2. Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
ve znění vyhlášky č. 496/2001Sb. vyhlášky č. 291/2004 Sb.
vyhlášky č. 368/2002 Sb. (oprava tiskových chyb uveřejněna v částce 125/2004 Sb.)
vyhlášky 98/2003 Sb. vyhlášky č. 244/2005 Sb.
vyhlášky č. 401/2003 Sb. vyhlášky č. 334/2006 Sb.
3. Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. vyhlášky č. 9/2006 Sb.
4. Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
5. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o  technických podmínkách  provozu vozidel na pozemních komunikacích
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 133/2002 Sb.)
ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. vyhlášky č. 197/2006 Sb.
vyhlášky č. 388/2008 Sb. vyhlášky č. 283/2009 Sb.
6. Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a  plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 106/2005 Sb.
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 96/2005 Sb.)
ve znění zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 34/2008 Sb.
zákona č. 186/2006 Sb. zákona č. 383/2008 Sb.
zákona č. 222/2006 Sb. zákona č. 9/2009 Sb.
zákona č. 314/2006 Sb. zákona č. 157/2009 Sb.
zákona č. 296/2007 Sb. zákona č. 291/2009 Sb.
zákona č. 25/2008 Sb. zákona č. 297/2009 Sb.
8. Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (zákon o pohonných hmotách)
ve znění zákona č. 575/2006 Sb. zákona č. 107/2007 Sb.
 
VI. Povinné pojištění vozidel
1. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 267/2008 Sb.
ve znění zákona č. 274/2008 Sb.  
2. Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o  pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb. vyhlášky č. 186/2008 Sb.
vyhlášky č. 309/2004 Sb.  
 
VII. Pozemní komunikace
1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 102/2000 Sb. zákona č. 186/2004 Sb.
zákona č. 132/2000 Sb. zákona č. 80/2006 Sb.
zákona č. 489/2001 Sb. zákona č. 186/2006 Sb.
zákona č. 256/2002 Sb. zákona č. 311/2006 Sb.
zákona č. 259/2002 Sb. zákona č. 342/2006 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 97/2009 Sb.
zákona č. 358/2003 Sb. zákona č. 347/2009 Sb.
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb. vyhlášky č. 555/2002 Sb.
vyhlášky č. 355/2000 Sb. vyhlášky č. 490/2005 Sb.
vyhlášky č. 367/2001 Sb. vyhlášky č. 527/2006 Sb.
 
VIII. Mýtné a dálniční kupóny
1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 102/2000 Sb. zákona č. 186/2004 Sb.  
zákona č. 132/2000 Sb. zákona č. 80/2006 Sb.  
zákona č. 489/2001 Sb. zákona č. 186/2006 Sb.  
zákona č. 256/2002 Sb. zákona č. 311/2006 Sb.  
zákona č. 259/2002 Sb. zákona č. 342/2006 Sb.  
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 97/2009 Sb.  
zákona č. 358/2003 Sb. zákona č. 347/2009 Sb.  
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb. vyhlášky č. 555/2002 Sb.
vyhlášky č. 355/2000 Sb. vyhlášky č. 490/2005 Sb.
vyhlášky č. 367/2001 Sb. vyhlášky č. 527/2006 Sb.
3. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb. nařízení vlády č. 404/2009     Sb.
4. Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. vyhlášky č. 483/2009 Sb.
vyhlášky č. 14/2009 Sb.  
5. Metodický pokyn k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (Věstník dopravy č. 13/2004)
 
IX. Dopravní přestupky
1. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 334/2002 Sb.
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 130/2002 Sb.)
ve znění zákona č. 311/2002 Sb. zákona č. 411/2005 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 80/2006 Sb.
zákona č. 362/2003 Sb. zákona č. 115/2006 Sb.
zákona č. 47/2004 Sb. zákona č. 226/2006 Sb.
zákona č. 501/2004 Sb. zákona č. 215/2007 Sb.
zákona č. 379/2005 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.  
3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění zákona č. 413/2005 Sb. zákona č. 227/2009 Sb.
zákona č. 384/2008 Sb.  
4. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
     
5. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 43/2009 Sb.
6. Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
 
X. Ostatní
1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 1/2001 Sb.
ve znění zákona č. 361/2000 Sb. zákona č. 253/2005 Sb.
zákona č. 175/2002 Sb. zákona č. 411/2005 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 226/2006 Sb.
zákona č. 577/2002 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 103/2004 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb. zákona č. 130/2008 Sb.
zákona č. 1/2005 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 229/2005 Sb.  
2. Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. vyhlášky č. 281/2007 Sb.
3. Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
ve znění vyhlášky č. 82/1984 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 80/1994 Sb.
4. Vyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
5. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B
ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 186/1998 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2003 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1999 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 77/2004 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2000 Sbírky mezinárodních smluv  
6. Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
7. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
8. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve znění zákona č. 361/2005 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.  
9. Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
10. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Tisknout


RSSRSS

Novinky

31. 12. 2017

OSCAR v roce 2017 a dále ...

Při bilancování roku 2017 byly rozhodující výsledky v hlavních činnostech sdružení. Jedním z hlavních úkolů bylo řešení současné situace v platbách mýtného u obytných automobilů s největší povolenou hmotností nad 3.500 kg. Tento problém řešilo sdružení v zastoupení několika dalších organizací více než čtyři roky. Během mnoha jednání na Ministerstvu dopravy s mnoha ministry (za poslední období se jich vystřídalo až 8) bylo dosaženo dohody poté, co zástupci sdružení prokázali úředníkům ministerstva, že příčinou stavu v platbách mýtného v ČR byla špatně uzavřená smlouva na provozování mýtného systému se společností Kapsch. Poslední ministr propustil z úřadu úředníky, se kterým OSCAR dohodu dojednal a po několikadenním pobytu v úřadu celou dohodu bez znalostí podrobností šmahem pera zrušil. Pro informaci – ČR má jako jediná země EU jednu kategorii pro automobily nad 3,5 t bez ohledu, zda slouží k podnikání či ne, zda vezou náklad 4,0 t nebo 40 t. Naopak, příkladem velmi dobré spolupráce a vzájemného respektování je příprava a provedení jubilejního, již 15. ročníku mezinárodního veletrhu obytných vozidel a jejich příslušenství CARAVANING Brno. Na rekordních 15.000 m2  výstavní plochy byla ve dvou pavilonech prezentována obytná vozidla posledního modelového roku za velkého zájmu návštěvníků. Tento veletrh patří mezi několik výstavních akcí, které mají rostoucí trend, obdobně, jako i výstava  FOR CARAVAN v Praze na jaře 2017. Spolupráce organizátorů a sdružení OSCAR vyústila ve všech oblastech zabezpečení veletrhu včetně doprovodného programu ve spokojenost jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Svoji spokojenost s obsahem a rozsahem akce vyjádřili i zástupci výrobců obytných vozidel ze zahraničí, protože jak známo, v ČR není výrobce obytných vozidel v tom pravém slova smyslu. V začátku roku 2018 budou přepracovány webové stránky sdružení na tzv. responzivní, které budou i díky novému obsahu dosažitelnější z mobilních zařízení. Cílem je, aby byly blíže těm, kteří je sledují často a nejen k získání vstupenky na výstavu koncem roku. Současně již nyní se připravuje další jednání k mýtnému s „novou vládou“ a zajištění odborné části výstav obytných vozidel, na kterých se opět sejdeme. Příznivcům campingu a caravaningu přeje OSCAR úspěšný rok 2018, bezpečné  příjemné cestování.

Archiv novinek

Kontaktní údaje

OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel

Ing. Jan Bízik
Pernerova 168
530 02 Pardubice


+ 420 774 181 771© 2018, OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing