Právní předpisy

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu ke dni 1. ledna 2010

Zpracováno s využitím podkladů Autoklubu ČR

I. Silniční provoz
1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 168/1999 Sb. zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 247/2000 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 361/2000 Sb.  
2. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb. 
ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb. zákona č. 480/2008 Sb.
3. Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
4. Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
5. Zákon č. 379/2005 Sb.,  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
ve znění zákona č. 225/2006 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
6. Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
7. Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému 
8. Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičů 
 
II. Pravidla silničního provozu
1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb. 
ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb. zákona č. 480/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. vyhlášky č. 507/2006 Sb.
vyhlášky č. 176/2004 Sb. vyhlášky č. 202/2008 Sb.
vyhlášky č. 193/2006 Sb. vyhlášky č. 91/2009 Sb.
3. Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 
III. Výcvik řidičů
1. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 192/2008 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.
2. Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb. vyhlášky č. 156/2008 Sb.
vyhlášky č. 298/2006 Sb.  
3. Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
4. Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitostí lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.  
 
IV. Řidičské průkazy
1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb.
ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb. zákona č. 480/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. vyhlášky č. 194/2006 Sb.
vyhlášky č. 177/2004 Sb.  
 
V. Vozidla
1. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 478/2001 Sb. zákona č. 311/2006 Sb.
zákona č. 175/2002 Sb. zákona č. 342/2006 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 170/2007 Sb.
zákona č. 193/2003 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 103/2004 Sb. zákona č. 137/2008 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb. zákona č. 383/2008 Sb.
zákona č. 237/2004 Sb. zákona č. 297/2009 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb. zákona č. 347/2009 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.  
2. Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
ve znění vyhlášky č. 496/2001Sb. vyhlášky č. 291/2004 Sb.
vyhlášky č. 368/2002 Sb. (oprava tiskových chyb uveřejněna v částce 125/2004 Sb.)
vyhlášky 98/2003 Sb. vyhlášky č. 244/2005 Sb.
vyhlášky č. 401/2003 Sb. vyhlášky č. 334/2006 Sb.
3. Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. vyhlášky č. 9/2006 Sb.
4. Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
5. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o  technických podmínkách  provozu vozidel na pozemních komunikacích
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 133/2002 Sb.)
ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. vyhlášky č. 197/2006 Sb.
vyhlášky č. 388/2008 Sb. vyhlášky č. 283/2009 Sb.
6. Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a  plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 106/2005 Sb.
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 96/2005 Sb.)
ve znění zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 34/2008 Sb.
zákona č. 186/2006 Sb. zákona č. 383/2008 Sb.
zákona č. 222/2006 Sb. zákona č. 9/2009 Sb.
zákona č. 314/2006 Sb. zákona č. 157/2009 Sb.
zákona č. 296/2007 Sb. zákona č. 291/2009 Sb.
zákona č. 25/2008 Sb. zákona č. 297/2009 Sb.
8. Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (zákon o pohonných hmotách)
ve znění zákona č. 575/2006 Sb. zákona č. 107/2007 Sb.
 
VI. Povinné pojištění vozidel
1. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 267/2008 Sb.
ve znění zákona č. 274/2008 Sb.  
2. Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o  pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb. vyhlášky č. 186/2008 Sb.
vyhlášky č. 309/2004 Sb.  
 
VII. Pozemní komunikace
1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 102/2000 Sb. zákona č. 186/2004 Sb.
zákona č. 132/2000 Sb. zákona č. 80/2006 Sb.
zákona č. 489/2001 Sb. zákona č. 186/2006 Sb.
zákona č. 256/2002 Sb. zákona č. 311/2006 Sb.
zákona č. 259/2002 Sb. zákona č. 342/2006 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 97/2009 Sb.
zákona č. 358/2003 Sb. zákona č. 347/2009 Sb.
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb. vyhlášky č. 555/2002 Sb.
vyhlášky č. 355/2000 Sb. vyhlášky č. 490/2005 Sb.
vyhlášky č. 367/2001 Sb. vyhlášky č. 527/2006 Sb.
 
VIII. Mýtné a dálniční kupóny
1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění zákona č. 102/2000 Sb. zákona č. 186/2004 Sb.  
zákona č. 132/2000 Sb. zákona č. 80/2006 Sb.  
zákona č. 489/2001 Sb. zákona č. 186/2006 Sb.  
zákona č. 256/2002 Sb. zákona č. 311/2006 Sb.  
zákona č. 259/2002 Sb. zákona č. 342/2006 Sb.  
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 97/2009 Sb.  
zákona č. 358/2003 Sb. zákona č. 347/2009 Sb.  
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb. vyhlášky č. 555/2002 Sb.
vyhlášky č. 355/2000 Sb. vyhlášky č. 490/2005 Sb.
vyhlášky č. 367/2001 Sb. vyhlášky č. 527/2006 Sb.
3. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb. nařízení vlády č. 404/2009     Sb.
4. Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. vyhlášky č. 483/2009 Sb.
vyhlášky č. 14/2009 Sb.  
5. Metodický pokyn k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (Věstník dopravy č. 13/2004)
 
IX. Dopravní přestupky
1. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 334/2002 Sb.
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 130/2002 Sb.)
ve znění zákona č. 311/2002 Sb. zákona č. 411/2005 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 80/2006 Sb.
zákona č. 362/2003 Sb. zákona č. 115/2006 Sb.
zákona č. 47/2004 Sb. zákona č. 226/2006 Sb.
zákona č. 501/2004 Sb. zákona č. 215/2007 Sb.
zákona č. 379/2005 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.  
3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění zákona č. 413/2005 Sb. zákona č. 227/2009 Sb.
zákona č. 384/2008 Sb.  
4. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
     
5. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 43/2009 Sb.
6. Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
 
X. Ostatní
1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 1/2001 Sb.
ve znění zákona č. 361/2000 Sb. zákona č. 253/2005 Sb.
zákona č. 175/2002 Sb. zákona č. 411/2005 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb. zákona č. 226/2006 Sb.
zákona č. 577/2002 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 103/2004 Sb. zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb. zákona č. 130/2008 Sb.
zákona č. 1/2005 Sb. zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 229/2005 Sb.  
2. Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. vyhlášky č. 281/2007 Sb.
3. Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
ve znění vyhlášky č. 82/1984 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 80/1994 Sb.
4. Vyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
5. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B
ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 186/1998 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2003 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1999 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 77/2004 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2000 Sbírky mezinárodních smluv  
6. Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
7. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
8. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve znění zákona č. 361/2005 Sb. zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.  
9. Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
10. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Tisknout


RSSRSS

Novinky

06. 04. 2017

Bude již 15. ročník CB 2017

Připravujeme již 15. ročník CB 2017 – přijeďte oslavit toto naše jubileum Již od ukončení loňského, dosud nejúspěšnějšího ročníku mezinárodního veletrhu obytných vozidel CARAVANING Brno, je připravován jubilejní 15. ročník této úspěšné akce. V návaznosti na letošní, konečně novelizovanou pražskou jarní výstavu obytných vozidel FOR CARAVAN, společně s pořadateli brněnského veletrhu členové sdružení OSCAR připravují pro návštěvníky opět plný pavilon modelů a typů obytných vozidel a je předpokládán rostoucí zájem o výstavní plochu. V minulém roce byla kapacita výstavní plochy pavilonu „P“ plně využita, proto společně s organizátory je připravována varianta využití dalšího pavilonu pro splnění požadavků vystavovatelů. Tímto bude nabídnuta návštěvníkům možnost shlédnout v dostatečně velkém prostoru novinky na rok 2018 ze sektoru obytných přívěsů a automobilů. Neustále rostoucí meziroční trend prodejů obou těchto kategorií obytných vozidel prokazuje zvyšující se zájem o tato rekreační vozidla.    Vystavovatelé oceňují u návštěvníků odbornější zájem o exponáty, který svědčí o tom, že i v době mobilní a internetové není nic lepšího, než vidět a poznat osobně exponáty. V návaznosti na to bude koncipován i pravidelný a tradiční doprovodný program pro nové i zkušené caravanisty. Pravidelným návštěvníkům nabídne OSCAR na své stránce i možnost získat prémiový vstup bezplatně a tím ocenit jejich zájem. Uprostřed stránky je informační banner s termínem veletrhu, tak si jej zaznamenejte do svého time-manažeru a přijeďte se podívat do Brna. Určitě to nebude ztracený a promarněný čas.

Archiv novinek

Kontaktní údaje

OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel

Ing. Jan Bízik
Pernerova 168
530 02 Pardubice


+ 420 774 181 771© 2017, OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing