Základní informace

Kdo nebo co je OSCAR?

OSCAR je sdružení dovozců obytných vozidel v ČR (dále jen „sdružení“).

Sdružení je dobrovolné, neziskové uskupení samostatných právnických a fyzických osob, činných v oblasti dovozů, prodejů, výroby, zkoušení, výzkumu, vývoje a provozu caravanů, obytných automobilů, účelových přívěsů, jejich náhradních dílů, doplňků a příslušenství, působící v ČR a spolupracující s obdobnými organizacemi v zahraničí.

Co je cílem činnosti sdružení OSCAR?

Cílem a základním účelem činnosti sdružení je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj potřebných, především technických podmínek pro dovoz, výrobu, zkoušení, výzkum, vývoj, prodej a užívání caravanů, obytných automobilů, účelových přívěsů, jejich náhradních dílů, doplňků a příslušenství i jejich provoz, zastupování zájmů členů sdružení ve vztahu ke státním a jiným organizacím, posuzování návrhů obecně platných předpisů, týkajících se dovozu, výzkumu, schvalování způsobilosti k provozu v ČR, prodeje, výroby a provozu obytných automobilů a přívěsů včetně jejich vybavení schválenými doplňky, příslušenstvím a užívání originálních náhradních dílů.

Dále sdružení usiluje o zdokonalování, rozvoj a podporu odborné i jiné spolupráce členů, orgánů a organizací, které mají vztah k cílům činnosti sdružení a to na národní i mezinárodní úrovni. Cílem je i prosazování zájmů sdružení na všech potřebných úrovních a místech, navazování vzájemně výhodné spolupráce, výměna informací, zpracovávání statistických přehledů, potřebných pro činnost sdružení a prezentace sdružení v různých mediálních prostředcích, poskytování konzultační a poradenské služby, publikační činnost a výstavnictví. Sdružení může být členem organizací s podobným zaměřením v rámci ČR i v zahraničí v případě, že toto členství je pro činnost sdružení výhodné.

Kdy vznikl OSCAR a co se tím stalo?

Sdružení bylo založeno ustavujícím shromážděním členů sdružení a vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR podle §6 odst. 1 zákona číslo 83 / 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dnem 19. 1. 2000. Jeho vznikem byla vyplněna mezera mezi obdobnými odbornými sdruženími, které se problematikou obytných automobilů a přívěsů ani účelových přívěsů do této doby nezabývaly. Vznikl tak subjekt, který se stal partnerem nejen pro věcně příslušné státní orgány a organizace pro výše uvedená vozidla, která zatím tvoří úzký segment celého souboru vozidel, provozovaných na našich i zahraničních silnicích.

Kdo je a může být členem sdružení OSCAR?

Členy sdružení jsou fyzické a právnické osoby, zastoupené statutárním zástupcem a podepsané na zakládající listině sdružení.

Členem sdružení se může stát i osoba, která nebyla při založení sdružení. Podmínkou přijetí je souhlas se stanovami sdružení, jeho činností a splnění členských povinností dnem přijetí. O přijetí rozhoduje shromáždění členů sdružení hlasováním.

Členem sdružení může být i osoba, která je členem jiné organizace, jejíž činnost není v rozporu se zájmy sdružení.

Kdo je představitelem sdružení OSCAR?

Činnost sdružení řídí a zajišťuje výbor, v jehož čele je jeho předseda. Na základě rozhodnutí výboru sdružení mohou být ustaveny samostatné pracovní skupiny k řešení konkrétních požadavků a zadání. Jejich činnost řídí určený člen výboru sdružení.

Jaká jsou práva a povinnosti členů sdružení OSCAR?

Každý člen sdružení má právo podílet se v souladu se stanovami sdružení na jeho činnosti, získávat potřebné údaje a informace, osobně se účastnit na jednáních a tam spolurozhodovat hlasováním o  projednávaných záležitostech, dále má právo volit a být volen do výboru a do funkce revizora sdružení (po dosažení plnoletosti).

Člen sdružení má právo na informace o hospodaření sdružení, může nahlédnout do dokumentů, které vede a archivuje sdružení, přičemž termín a způsob dohodne s předsedou nebo ekonomem či sekretářem sdružení.

Člen sdružení je povinen:

  • dostavit se na včas oznámené jednání shromáždění členů sdružení, příp. zajistit za sebe zplnomocněného zástupce v souladu s ustanovením odst. 4, článku VI. stanov;
  • aktivně v rozsahu svých možností podílet se na činnosti sdružení, splnit zadané úkoly ve stanoveném termínu a obsahu;
  • uhradit včas stanovený roční poplatek. Termín platby a výše bude stanovena vždy na kalendářní rok rozhodnutím shromáždění členů sdružení. V případě neprovedení platby je oprávněno sdružení jednat vůči neplatiči ve smyslu ustanovení organizačního řádu sdružení, příp. i zrušit členství.

Pro zajištění správné vnitřní činnosti sdružení je výborem zpracován a členy sdružení odsouhlasen jednací a organizační řád sdružení, ve kterém se v návaznosti na stanovy sdružení stanoví podrobnější zásady vnitřního režimu práce a činnosti členů sdružení a jeho orgánů.

Kdo kontroluje činnost sdružení OSCAR?

Sdružení členů volí na shromáždění členů revizora. Volební období je shodné s výborem sdružení.

Revizor odpovídá za svoji činnost shromáždění členů sdružení. Revizor nemůže být členem jiného orgánu sdružení.

Úkolem revizora je:

  • kontrolovat dodržování stanov, organizačního i jednacího řádu a usnesení;
  • kontrolovat hospodaření s majetkem sdružení a provádět revize účetnictví;
  • informovat členy sdružení o zjištěných skutečnostech;
  • řešit podané stížnosti, odvolání, připomínky a návrhy členů sdružení, pokud nebyly uspokojivě vyřešeny shromážděním členů, příp. výborem sdružení;
  • navrhovat shromáždění členů, příp. výboru sdružení opatření ke zlepšení stavu a řešení problémů.

Revizor má právo kontroly všech potřebných dokladů a majetku sdružení na místě jeho uložení a nakládání s nim.

Revizor má právo účasti na jednáních výboru sdružení s hlasem poradním.

Jak OSCAR hospodaří?

Náklady na činnost sdružení jsou hrazeny z ročních poplatků, poskytovaných členy sdružení na jim sdružením realizované služby.

Hospodaření sdružení se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy a v souladu s nimi usneseními shromáždění členů a rozhodnutími výboru sdružení. Základem je finanční rozpočet na příslušný rok, schválený shromážděním členů sdružení.
Jednotliví členové sdružení zabezpečují svoji činnost ze svých vlastních prostředků a neodpovídají za vlastní hospodaření sdružení. Sdružení nepřebírá majetkové a jiné závazky členů a neodpovídá za jejich hospodaření.

Při zániku sdružení rozhodnutím shromáždění členů toto rozhodne o vypořádání majetku a způsobu likvidace sdružení. Rozhodnutí se uvede v usnesení shromáždění členů. Majetkové vypořádání a likvidaci sdružení řídí jeho výbor a ověří revizor, který ověří také vyřízení všech finančních a daňových povinností sdružení.

Každý člen sdružení má při zániku a likvidaci sdružení právo na alikvotní podíl ze zůstatku likvidovaného majetku sdružení podle výše svého podílu na uhrazených ročních zálohách za služby za dobu trvání sdružení a na jiných přínosech. Při zániku sdružení formou vytvoření následnické organizace se majetek sdružení převede na tuto organizaci rozhodnutím sdružení členů.

Kdo je členem sdružení OSCAR a s kým OSCAR spolupracuje?

Tyto informace získáte zde.

Tisknout


RSSRSS

Novinky

31. 12. 2017

OSCAR v roce 2017 a dále ...

Při bilancování roku 2017 byly rozhodující výsledky v hlavních činnostech sdružení. Jedním z hlavních úkolů bylo řešení současné situace v platbách mýtného u obytných automobilů s největší povolenou hmotností nad 3.500 kg. Tento problém řešilo sdružení v zastoupení několika dalších organizací více než čtyři roky. Během mnoha jednání na Ministerstvu dopravy s mnoha ministry (za poslední období se jich vystřídalo až 8) bylo dosaženo dohody poté, co zástupci sdružení prokázali úředníkům ministerstva, že příčinou stavu v platbách mýtného v ČR byla špatně uzavřená smlouva na provozování mýtného systému se společností Kapsch. Poslední ministr propustil z úřadu úředníky, se kterým OSCAR dohodu dojednal a po několikadenním pobytu v úřadu celou dohodu bez znalostí podrobností šmahem pera zrušil. Pro informaci – ČR má jako jediná země EU jednu kategorii pro automobily nad 3,5 t bez ohledu, zda slouží k podnikání či ne, zda vezou náklad 4,0 t nebo 40 t. Naopak, příkladem velmi dobré spolupráce a vzájemného respektování je příprava a provedení jubilejního, již 15. ročníku mezinárodního veletrhu obytných vozidel a jejich příslušenství CARAVANING Brno. Na rekordních 15.000 m2  výstavní plochy byla ve dvou pavilonech prezentována obytná vozidla posledního modelového roku za velkého zájmu návštěvníků. Tento veletrh patří mezi několik výstavních akcí, které mají rostoucí trend, obdobně, jako i výstava  FOR CARAVAN v Praze na jaře 2017. Spolupráce organizátorů a sdružení OSCAR vyústila ve všech oblastech zabezpečení veletrhu včetně doprovodného programu ve spokojenost jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Svoji spokojenost s obsahem a rozsahem akce vyjádřili i zástupci výrobců obytných vozidel ze zahraničí, protože jak známo, v ČR není výrobce obytných vozidel v tom pravém slova smyslu. V začátku roku 2018 budou přepracovány webové stránky sdružení na tzv. responzivní, které budou i díky novému obsahu dosažitelnější z mobilních zařízení. Cílem je, aby byly blíže těm, kteří je sledují často a nejen k získání vstupenky na výstavu koncem roku. Současně již nyní se připravuje další jednání k mýtnému s „novou vládou“ a zajištění odborné části výstav obytných vozidel, na kterých se opět sejdeme. Příznivcům campingu a caravaningu přeje OSCAR úspěšný rok 2018, bezpečné  příjemné cestování.

Archiv novinek

Kontaktní údaje

OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel

Ing. Jan Bízik
Pernerova 168
530 02 Pardubice


+ 420 774 181 771© 2018, OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing