Upravit stránku

Rok 2016

Tento letopočet je pro uživatele zpoplatněných komunikací ještě relativně daleko, ale přesto bude pro ně velmi důležitý. Podle plánů našeho ministerstva dopravy se od tohoto roku radikálně změní systém poplatků za užívání dálnic, rychlostních silnic i vybraných komunikací v ČR

V tomto roce totiž končí smlouva mezi ČR a firmou Kapsch, která má monopol na české mýtné. Jako je nyní obvyklé, i v tomto případě stát „tahá za kratší konec“ a nemůže si příliš vyskakovat, neboť ustanovení smlouvy nelze změnit bez pro něj velmi nákladných komplikací. Takže se změnami mýtného se musí čekat až do roku 2016. Nejsou totiž peníze. Nejen na realizaci příp. změn mýtného, ale doslova na nic. Musí se proto škrtat a stále škrtat a zmrazovat bez ohledu na to, jestli by nebylo vhodnější dělat ve státě něco jiného, abychom se ze samých škrtů neuškrtili. 

Na posledním jednání (dne 17.2.2012) s odpovědným pracovníkem MD ČR, panem Ing. Milanem Dontem, ředitelem Odboru pozemních komunikací, který je gestorem zpoplatnění komunikací, byly panu řediteli předloženy důvody, které podle členů sdružení OSCAR, spolupracujících subjektů i samotných uživatelů předmětných obytných automobilů jsou dostatečně závažné pro projednání změny v platbách mýtného. Tyto důvody však nebyly při jednání uznány jako dostatečně vážné, vč. časového zvýšení cen v pátek odpoledne. 

Dlouho nebylo jasné, z jakého důvodu. Postupně při jejich eliminaci vyšlo najevo, že hlavním důvodem nemožnosti změny mýtného pro obytné automobily o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t v současné době a blízké budoucnosti je smlouva, která nedovoluje státu u mýtného již nic měnit. 
Poslední možnost změny byla totiž vyčerpána na realizaci změny sazeb mýtného pro autobusy, platné od 1.9.2011 a to bez ohledu na skutečnost, kdo a za jakým účelem s autobusy jezdí.

Co se tedy od roku 2016 v platbách za dálnice a ostatní zpoplatněné komunikace připravuje? 
Ministerstvo se chystá ukončit platnost dálničních kupónů a jejich záměnu za elektronické jednotky, které budou aktivovány buď v časovém zpoplatnění, nebo, což je pravděpodobnější, budou ve výkonovém zpoplatnění – tedy všichni motoristé budou platit mýtné podle kategorie konkrétního vozidla, přičemž jednotky zřejmě nebudou přenosné mezi  vozidly. 

Mělo by dojít ke zvýšení počtu kategorií mýtného tak, jak je to obvyklé v jiných zemích, kde se rozlišují nejen hmotnostní a emisní kategorie s počtem náprav ale i druh a kategorie vozidel. Tím by mělo dojít k tomu, co prosazuje sdružení OSCAR již dlouho – tedy k úpravě mýtného pro obytná vozidla s vytvořením samostatné kategorie pro obytné automobily a také soupravy tažného vozidla s obytným přívěsem. V tomto byl pan ředitel odboru požádán, aby se na uživatele obytných vozidel ministerstvem při tvorbě návrhu nezapomnělo.

V rámci jednání také zaznělo, že kromě sdružení OSCAR žádný subjekt od MD ČR nepožadoval změnu systému platby mýtného, zejména s ohledem na jeho vliv na cestovní ruch a turistiku, kam patří také caravaning. 

Je zde na místě otázka, proč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako gestor cestovního ruchu (CR) nepožadovalo změnu v systému plateb, když sdružení OSCAR i jiné subjekty CR pracovníkům MMR ČR tento požadavek opakovaně předkládaly vč. jeho zdůvodnění. Za oblast CR byl požadavek na úpravu mýtného projednán i s členy podvýboru pro CR poslanecké sněmovny parlamentu. V této souvislosti je nutno poukázat na skutečnost, že v ČR zřejmě nikdo nesleduje PŘÍNOS oblasti CR do ekonomiky státu. 
Rozbory, provedené zahraničními instituty ukazují, že ČR je ze států střední a východní Evropy na druhém místě za Chorvatskem s podílem na výnosu CR ve výši 12%, což představuje pro ČR 72 mil. € za rok

Jako podnět pro podporu rozvoje CR v ČR byl předmětný rozbor předán sdružením jak na MD ČR, tak i na MMR ČR, zatím však bez odezvy. 
Na jednání byl projednán také systém slev za „časté“ užívání zpoplatněných komunikací. Slevy platí pro jednotlivá vozidla, tedy i pro plátce mýta z řad uživatelů obytných automobilů, kteří, pokud splní podmínky vyhlášky, obdrží slevu za roční užívání zpoplatněných úseků dálnic, rychlostních silnic i silnic 1. třídy jako každé jiné vozidlo, platící mýtné.

K závěru jednání byly projednány také možnosti snížení nákladů na mýtné. Pan ředitel odboru upozornil, že je možno legálně snížit náklady na mýtné u obytných automobilů nad 3,5 t se zadní dvounápravou, tzv. tandemovou nápravou

Podle získané informace lze tuto dvounápravu při splnění předepsaných hodnot dílčího rozvoru považovat za jednu nápravu a tím platit za kategorii pro vozidlo se dvěma nápravami (místo tří). 

Záleží zde na údaji v Technickém průkazu vozidla, proto v případě splnění této podmínky doporučuji požádat o změnu zápisuv technickém průkazu vozidla a následnou změnu údajů v jednotce Premid, aby mýtné brány počítaly vozidlo jako dvounápravové – tedy s nižší sazbou mýtného. 

Bylo přislíbeno, že sdružení obdrží od MD ČR citaci předpisu, kde je tato možnost zakotvena. Zatím se tak nestalo a proto byla tato možnost ověřena ve stávajících předpisech a konzultována s dopravním expertem sdružení z MV ČR s tímto výsledkem:

Jak je to s tandemovou nápravou skutečně a podle platných předpisů:
Ustanovení o dvounápravě, kterou lze považovat za jednu nápravu  v tandemovém uspořádání je dohledatelná naposledy v nyní již neplatné vyhlášce č.102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, a to v § 24 pod písmenem e): " Dvounápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) více než 1 m, nejvýše však 1,8 m; je-li dílčí rozvor dvounápravy menší než 1 m, je považována za jednotlivou nápravu.
Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m."
Po vydání zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, byla vydána vyhláška č. 301/2001 Sb., ve které technické podmínky  a hmotnosti nejsou řešeny vůbec, následná  vyhláška č. 341/2002 Sb.,o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde v § 15 odst. 1 pod písmenem e) již původní formulace o dílčím rozvoru byla vynechána:
Dvounápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) nejvýše 1,8 m. 
Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m. 
Hmotnost připadající na jednu nápravu dvounápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t." 
Z uvedeného vyplývá, že žádný platný předpis neumožňuje posuzovat dvounápravu za jednoduchou nápravu a tak úspora na výši poplatku mýtného podle názoru sdružení není možná. Možná to ale MD ČR změní.

Na závěr jednání byl pan ředitel odboru upozorněn na velmi nepřesnou centrální evidenci vozidel kterou MD ČR přebírá od MV ČR a ze které nelze vyspecifikovat údaje, potřebné pro ekonomickou bilanci požadované změny systému plateb mýtného, protože např. mezi obytné automobily podle centrální evidence patří i obytný motocykl.

Pan ředitel byl požádán i o účinnější spolupráci  odboru se sdružením OSCAR při řešení problematiky, týkající se obytných vozidel.

Tímto jednáním byla uzavřena jedna dlouhá kapitola úsilí sdružení OSCAR k dosažení změny v systému plateb mýtného pro obytné automobily nad 3,5 t

Celý tento proces byl poznamenán nezájmem oslovených poslanců, pracovníků státní správy i dalších subjektů, zejména z MD ČR otevřeně a věcně projednat celou problematiku, která mohla být se stejným výsledkem uzavřena mnohem dříve. 

V posledním období se na tom podíleli i nejbližší spolupracovníci současného ministra dopravy.
Pracovníci MD ČR zřejmě po celou dobu jednání věděli o konečném výsledku, přesto jednání neúměrně protahovali a průtahy zdůvodňovali mj. také „vlnící se 47“ a dalšími důležitými potřebami rezortu, např. řešit výpadky rozpočtu apod. 

Díky vytrvalosti zástupců sdružení OSCAR nakonec MD ČR bylo nuceno oznámit skutečné důvody a ukázat tak nedávnou „péči“ o zájmy státu při uzavírání důležitých smluvních vztahů, ve kterých stát, jako zadavatel zakázek, vystupuje v nedůstojné roli a nemůže bez vážných důsledků stávající smlouvu změnit
Jistě si každý sám utvoří vlastní názor na takové pracovníky státní správy, příp. na své volené zástupce, kteří ve volbách získali hlasy voličů, ale brzy zapomněli, co jim před volbami slíbili.

Důležité je, že budou volby další…

Nahoru