Upravit stránku
Tunel Hřebeč
Tunel Hřebeč
Tunel Gdaňsk
Tunel Gdaňsk

Protože všechno má svá psaná i nepsaná pravidla, na začátek je pro tunely připomenu, protože moje praxe ukazuje, že mnozí řidiči, i profesionálové, mají někdy mezery ve znalosti předpisů, platných v provozu na pozemních komunikacích.

Hlavní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích pro jízdu v tunelu

§ 2 Vymezení základních pojmů

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu

§ 24 Otáčení a couvání

(4) Řidič nesmí otáčet a couvat
f) v tunelu a v jeho těsné blízkosti

§ 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním
m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor

§ 32 Osvětlení vozidel

(2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti (viz § 2 - snížená viditelnost je i v tunelu) rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla 

§ 46 Zastavení vozidla v tunelu

(1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně
a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,
b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.
(2) V případech uvedených v odstavci (1) nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.
(3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci (1) povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.

Zásady a specifika bezpečné jízdy v tunelu

Při jízdě v tunelu je potřeba vzít v úvahu, že prostředí tunelu není stejné, jako okolí volné dálnice či silnice a na řidiče působí prostředí tunelu často stísněně, se zúženým zorným úhlem a až pětina řidičů se potýká s příznaky klaustrofobie z omezeného prostoru. Pokud mezi ně patříte, tak raději tunel objeďte po volné silnici, bude to pro vás i ostatní bezpečnější.

Jste-li členem těch zbývajících 80% řidičů, klidně do tunelu vjeďte, Ale vjezdem do tunelu přijímáte na sebe závazek, že budete dodržovat všechna pravidla pro jeho bezpečný průjezd!  Jinak jakékoli jejich porušení nese sebou zárodek vážné nehody!

A právě cílem tohoto článku je seznámit vás s těmi pravidly a zásadami či zvláštnostmi jízdy tunelem

Pro výstavbu tunelů platí normy a stavební předpisy, které musí být při výstavbě přesně dodržovány, jinak stavba nemůže být zkolaudována. Předpisy také stanoví nejvyšší povolenou rychlost jízdy, která je v ČR stanovena na 80 km/h, jen tunel Valík na D5 po rekonstrukci dovolí jet rychlostí 100 km/h.

Podle normy je šířka jízdního pruhu v tunelech 3,5 až 3,75 m, což odpovídá standardním silnicím a dálnicím. Opticky se ale zdají užší, protože chybí krajnice a na komunikaci navazují obruby a stěny tunelu. Rozhled je výrazně omezen uzavřeným prostorem a sníženou viditelností, protože dobře osvětlené přirozeným denním a umělým světlem jsou často jen vjezdy do tunelů a vnitřní prostor je osvětlen méně a při jízdě je nutno mít rozsvíceno předepsané osvětlení, světla pro denní svícení nepostačují a vozidlo v tunelu nesmí jet jen pouze s jejich použitím.

I malé porušení jízdních pravidel je v tunelu velmi nebezpečné, protože v sobě nese větší riziko vzniku hromadné nehody. Řešení jejich důsledků je mnohem složitější než na volném prostoru komunikace mimo tunel. Nehoda v tunelu tak způsobuje vznik kolon a velké časové zdržení pro jízdu ostatních řidičů, ztíženou práci záchranných složek a velmi často i oběti na životech jiných nevinných řidičů a osob.

Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Brno - Královo Pole
Tunel Brno - Královo Pole
Tunel Blanka Praha - SOS místo
Tunel Blanka Praha - SOS místo
Záchranářská ulička v tunelu
Záchranářská ulička v tunelu
Tunel s jednoproudým provozem v jednom směru jízdy ve Šanělsku
Tunel s jednoproudým provozem v jednom směru jízdy ve Šanělsku

V tunelu také hrozí větší následky příp. nehody, zejména při vzniku nehody s požárem vozidla, protože tubus tunelu vytváří komínový efekt a požár je intenzivnější. V důsledku proudícího vzduchu se i šíří rychleji a následky jsou mnohem větší než na volné silnici nebo dálnici, kde mohou hasiči i zdravotníci zasahovat rychleji a na větším volném prostoru s lepším přístupem k místu.

V tomto případě je nutno pamatovat na vytvoření záchranářské uličky o šířce min. 3 metry k průjezdu vozidel těchto složek.

Důvodem pro nabádání k bezpečné jízdě je také skutečnost, že v případě vzniku požáru v tunelu je nutno počítat s tím, že je potřeba osádkami vozidel, postižených nehodou, opustit prostor tunelu buď přesunem do SOS míst, nebo jiných bezpečných prostorů v tunelu, příp, odejít mimo tunel na vjezdu nebo výjezdu, podle toho, co je blíže k místu nehody.

Řidiči, příp. spolujezdci MUSÍ proto sledovat dopravní značky před vjezdem do tunelu i v tunelu, musí znát délku tubusu tunelu a sledovat tachometr vozidla k určení směru k nejbližšímu SOS prostoru, nebo východu = konci tunelu.

Nejnáročnější podmínky pro jízdu jsou v tunelech s obousměrným provozem v jednom tubusu, kde je méně prostoru a ve většině tunelů tohoto provedení NENÍ dělící svodidlo, takže v případě výjezdu vozidla z jízdního pruhu hrozí čelní nebo v lepším případě boční střet s protijedoucím vozidlem s příslušnými, velmi těžce odhadnutelnými následky především pro osádky vozidel.

Proto právě v těchto typech tunelů je potřeby přesně dodržovat předpisy pro jízdu v tunelu.

Je důležitě si ty zásady připomenout a následně i občas zopakovat.

Pro vás v další části uvedu přehled pravidel, jejichž dodržování vám přinese bezpečnou jízdu a dosažení cíle cesty bez zvláštních událostí.

Vjezd do Gotthardského tunelu
Vjezd do Gotthardského tunelu
Leardalský tunel v Norsku - nejdelší tunel světa
Leardalský tunel v Norsku - nejdelší tunel světa
Doporučené odstupy za jízdy - šipka = 1 sekunda
Doporučené odstupy za jízdy - šipka = 1 sekunda
SOS hláska a úniková cesta
SOS hláska a úniková cesta
SOS hláska a odstavný prostor - tunel Blanka Praha
SOS hláska a odstavný prostor - tunel Blanka Praha
Jiná varianta SOS Hlásky - tunel Blanka
Jiná varianta SOS Hlásky - tunel Blanka
Označení místa nouzového východu z tunelu
Označení místa nouzového východu z tunelu
Luminiscenční označení nouzového východu
Luminiscenční označení nouzového východu
Luminiscenční značení místa s telefonem
Luminiscenční značení místa s telefonem
Označení místa uložení přenosného hasícího přístroje
Označení místa uložení přenosného hasícího přístroje

Pravidla pro jízdu v silničním tunelu:

 

 • Před vjezdem do tunelu - zkontrolujte pohledem přístrojovou desku vozidla, zda není aktivní kontrolní světlo, oznamující poruchu (brzdy, olej, množství paliva, světla, apod.), abyste nemuseli v tunelu zastavit. Vypněte také větrání, klimatizaci, zavřete okna, budete dýchat po dobu jízdy lepší vzduch bez zplodin z motorů vozidel. Po výjezdu z tunelu je opět uveďte do vámi žádaného režimu 
 • Nastavte rozhlasovou stanici uvedenou na dopravní značce před tunelem, příp mějte naladěnou stanici s dopravním zpravodajstvím a to i v zahraničí
 • Odložte sluneční brýle, zvedněte si clonu u čelního skla pro správný rozhled
 • Při jízdě na velké vzdálenosti (např. o dovolené) doporučuji naplánovat přestávku k odpočinku osádky před vjezdem do dlouhého tunelu. Jízda dlouhými tunely je totiž monotónní, a proto velmi nebezpečná i při malé únavě
 • Sledujte dopravní značenípřed vjezdem do tunelu i v tunelu sledujte dopravní značení – nejen maximální dovolenou rychlost, ale také průjezdnost pruhů - zelené a oranžové (žluté) šipky a červené křížky nad jízdními pruhy - jejich význam: volný jízdní pruh, příkaz ke změně jízdního pruhu, zákaz vjezdu do jízdního pruhu i svislou značku s pokynem k rozsvícení předepsaného osvětlení. V průběhu jízdy tunelem rovněž sledujte dopravní značení, zejména údaje o vzdálenostech, umístění SOS hlásičů a prostorů, místa nouzových východů, vedení jízdních pruhů, odbočování apod. Pokyny dopravního značení je nutno bezpodmínečně a přesně dodržovat! 
 • Použití světel tunel je místem se sníženou viditelností, proto nestačí mít rozsvícena světla pro denní svícení, ale je povinností používat potkávací (dálková) světla, při kterých svítí i koncová světla.
 • Plynulá jízda – v tunelu je nutno jet konstantní rychlostí odpovídající hustotě provozu a tzv. rychlosti proudu vozidel, aby nedocházelo k vzájemnému předjíždění vozidel  a tak se nevytvářely v jízdním proudu kolony vlivem různých rychlostí vozidel. Na víceproudých komunikacích je nutno dodržovat zásady přejíždění z jednoho do druhého jízdního pruhu, včetně tzv. zipování při slučování jízdních pruhů do jejich nižšího počtu.
 • Prudké manévry - vyhněte se prudkým změnám rychlosti, směru jízdy, vybočení ze směru jízdy při přejezdu do jiného jízdního pruhu, můžete tím zneklidnit jiné řidiče a způsobit tak nehodu v tunelu = míti nepříjemnost, obvykle končící nedobře!
 • Bezpečná vzdálenost – v tunelech je obzvlášť důležité dodržování bezpečné vzdálenosti, protože zde není dostatečný prostor pro případný vyhýbací manévr se změnou směru jízdy. Doporučená vzdálenost je min. na vzdálenost tzv. dvou sekund, tj. na vzdálenost, kterou ujedete při jízdě danou rychlostí za dvě sekundy, doporučuji alespoň 60 m pro rychlost 80 km/h. V tunelu pro větší bezpečnost prodlužte vzdálenost min. na 3 sekundy
 • Používání směrových světel (blinkrů) – v běžném silničním provozu jsou směrová světla velmi důležitým ukazatelem plánovaného jízdního úkonu, spojeného se změnou směru vozidla a tím možného ohrožení nebo omezení ostatních řidičů. Včasné dostatečně dlouhé použití směrových světel upozorňuje ostatní řidiče, jednak na váš plánovaný úkon, nebo co mohou očekávat s ohledem na vývoj provozu (překážka, jiné, pomalu jedoucí vozidlo apod.)
 • Jízda v pruzích – včas a plynule se zařazujte do jízdních pruhů, které pokračují vaším plánovaným směrem (např. pro odbočení). Platí to také při jízdě tzv. připojovacím pruhu při vjezdu do tunelu z jiné komunikace. příp. při výjezdu z tunelu odbočovacím jízdním pruhem.
 • Předvídání situace – při jízdě v tunelu je ještě důležitější sledování provozu na komunikaci před i za vlastním vozidlem a v ostatním prostoru, kam má řidič výhled a zároveň musí předvídat i možnou činnost ostatních řidičů.
 • Dodržování rychlosti – to je základem bezpečné jízdy s přísným dodržováním nejvyšší povolené rychlosti a tím eliminovat možné nehody z nezvládnutí vozidla.
 • V tunelu musíte sledovat, kde a jak daleko od sebe jsou rozšířená místa pro nouzové stání, určena pro odstavení vozidla s poruchou a s tzv. SOS hláskou. Při zastavení pro poruchu se pak rychle orientujete, zda máte jít dopředu nebo dozadu k SOS hlásce s telefonem, napojeném přímo na obsluhu tunelu, příp. policii a tam získáte pokyny pro pomoc a další postup.  SOS hlásky mají odstavné plochy s ochrannými budkami a telefonem. Je na vás, jak rychle ji vyhledáte a oznámíte událost a tak se začne případ řešit. Je výhodnější použít hlásku, než volat ze svého mobilního telefonu, protože hláska SOS je napojena na dispečink tunelu a uspíšíte tak začátek řešení - platí to hlavně u delších tunelů
 • Zastavení a stání – v tunelu je povoleno jen nouzové stání na vyhrazených místech, označených jako „Nouzové stání“ a ve vzdálenosti min. 15 m před a za tunelem. Při poruše vozidla postupujte podle návodu v dalším odstavci - jsou tam uvedeny rozdíly při zastavení v jízdním pruhu v tunelu, nebo při zastavení na místě nouzového stání
 • Zastavení vozidla v tunelu na okraji vozovky při poruše vozidla
 • Při poruše se vždy snažte vyjet z tunelu a odstavit vozidlo až za ním. Pokud to není možné, tak dodržujte následující pravidla:
 • zapněte výstražná světla, 
 • zastavte u kraje vozovky (ideálně v prostoru nouzového stání),
 • vypněte motor, pokud máte, tak i nezávislé topení,
 • všichni cestující si oblečte reflexní vesty, musí být uloženy v kabině vozidla
 • umístěte rozložený výstražný trojúhelník ve vzdálenosti 50 m za vozidlo,
 • opusťte vozidlo na bezpečné místo (ideálně mimo tunel, příp. do únikového prostoru),
 • zavolejte pomoc telefonem v SOS výklenku nebo mobilním telefonem,
 • při požáru stiskněte tlačítko Hlásič požáru a pokud je to možné, pokuste se uhasit požár hasicím přístrojem vlastním, příp. z SOS výklenku, pokud to není možné, opusťte tunel i s celou osádkou, nezachraňujte majetek
 • v tunelu nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň,
 • pokud nestojíte na místě Nouzového stání, upozorněte co nejdříve vozidla jedoucí za vámi na překážku na silnici včasným umístěním výstražného trojúhelníku, je-li to nutné, máte právo zastavovat jiná vozidla
 • Zastavení vozidla v tunelu na místě pro nouzové stání při poruše vozidla
 • Při poruše se vždy snažte vyjet z tunelu využitím setrvačnosti a odstavit vozidlo až za ním. Pokud to není možné, tak dodržujte následující pravidla:
 • zapněte výstražná světla, 
 • zastavte u kraje prostoru nouzového stání,
 • vypněte motor, pokud máte, tak i nezávislé topení,
 • všichni cestující si oblečte reflexní vesty,
 • pokud vozidlo pro své rozměry ZASAHUJE do vozovky (jízdního pruhu), umístěte výstražný trojúhelník ve vzdálenosti 50 m za vozidlo,
 • opusťte vozidlo na bezpečné místo (ideálně mimo tunel, příp. do únikového prostoru),
 • zavolejte pomoc telefonem v SOS výklenku nebo mobilním telefonem,
 • při požáru stiskněte tlačítko Hlásič požáru a pokud je to možné, pokuste se uhasit požár hasicím přístrojem vlastním, nebo z SOS výklenku, pokud to není možné, opusťte tunel, nezachraňujte majetek
 • v tunelu nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň,
 • Nikdy se nepokoušejte schovat před požárem nebo kouřem v SOS výklenku! Je nutno z prostoru tunelu odejít buď ven, nebo do bezpečných prostorů nouzovými východy!
 • Otáčení a couvání – je v tunelech zakázané a tyto jízdní úkony mohou způsobit v tunelu velmi vážné důsledky ve formě vážných nehod s materiálními škodami vč. zdraví osob.
 • Intenzita osvětlení – pozor na vjezdy a výjezdy z tunelů, kdy se častokrát výrazně mění intenzita osvětlení a řidič může být dočasně oslněn nebo naopak „vjet do tmy“ (sluneční brýle si před vjezdem do tunelu sundejte).
 • Psychické problémy při jízdě tunelem – pro řidiče trpící klaustrofobií mohou být tunely velmi stresové, doporučuj jet velmi opatrně, plynule, dodržovat rychlost proudu. Při jízdě na vícepruhové vozovce v jednom směru zvolte krajní jízdní pruh, aby vás příp. mohla rychlejší vozidla bezpečně předjet. Při znalosti tohoto stavu je vhodnější zvolit včas, ještě před příjezdem k tunelu, objížďku mimo tunel. Pokud se již nemůžete tunelu vyhnout, jeďte tunelem podle výše uvedených zásad a NEOTÁČEJTE se do protisměru ve vjezdu do tunelu!
 • Záchranářská ulička – v tunelu je výrazně omezený prostor, a proto je nutné při tvorbě kolony vytvořit záchranářskou uličku a nechat si dostatečný prostor před vozidlem pro případný uhýbací manévr min. v délce 1,5-ti násobku délky vašeho vozidla. Při úplném zastavení vypněte motor i případné nezávislé topení.
 • V tunelu musíte sledovat, kde a jak daleko od sebe jsou rozšířená místa pro nouzové stání, určena pro odstavení vozidla s poruchou a s tzv. SOS hláskou. Při zastavení pro poruchu se pak rychle orientujete, zda máte jít dopředu nebo dozadu k SOS hlásce s telefonem, napojeném přímo na obsluhu tunelu, příp. policii a tam získáte pokyny pro pomoc.  SOS hlásky mají odstavné plochy s ochrannými budkami a telefonem. Je na vás, jak rychle ji vyhledáte, a oznámíte ústředně událost a vše se tak může vyřešit.

Celkový počet všech silničních tunelů v ČR je 29 (viz tabulka dále). Nejstarším silničním tunelem je tunel Vyšehradský s datem otevření pro provoz v roce 1904. Nejnovější je silniční tunel Radejčín, který byl pro provoz otevřen 17. 12. 2016.

 

Nejdelším tunelem v ČR je tunel Bubenečský s délkou 3 090 m, který je součástí tunelového komplexu Blanka s celkovou délkou 5 502 m. Z celkového počtu necelých 30 tunelů je 7 tunelů v hlavním městě Praha a 4 tunely v Brně.

Protože tunely jsou z hlediska vnitřního omezeného prostoru svým způsobem nebezpečnější než komunikace ve volném terénu, pro snížení nepříjemného pocitu ze stísněného prostoru v tunelu uvedu ještě několik informací k bezpečnosti jízdy v tunelu a jeho zabezpečení.

Rozsah bezpečnostního vybavení a zabezpečení tunelu se určí na základě zařazení tunelu do příslušné kategorie bezpečnosti. Tyto kategorie jsou dány mírou bezpečnosti, která je určena podílem počtu nehod na počet vozidel a ujetou vzdálenost, a je ověřována dlouhodobým statistickým měřením. Typ použitého technického bezpečnostního vybavení je dán délkou tunelu a ročním průměrem denních intenzit dopravy ekvivalentních vozidel, vztažených na jeden jízdní pruh. Z hlediska bezpečnosti jsou tunely rozděleny do čtyř kategorií TA, TB, TC, TD a dvou podkategorií TCH a TD-H.

Kategorie bezpečnostního vybavení pro intenzitu pod 1 000 [vozidel/den]

Kategorie       TC                  TB                  TA

Délka [m]       100 – 500        500 – 3 000     3 000 – 10 000

 

Označování tunelů dle ADR z hlediska nebezpečnostni přepravovaného nákladu

V závislosti na stupni zabezpečení tunelů a přes ně přepravované náklady po silničních komunikacích z hlediska jejich nebezpečnosti pro příp. poškození životního prostředí a dalších možných vlivů na ostatní subjekty v silniční dopravě jsou tunely zařazeny do pěti kategorií podle Evropská dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), sdružující vybrané členské státy, které této dohodě ADR podléhají. Od ledna 2010 musí být každý tunel na území ČR označen příslušnou kategorií ADR. Do které kategorie tunel spadá, uvádí tab. níže. Kategorie tunelu je uvedena vždy na dodatkové značce E-15 pod informační značkou IZ-3a, příp. B18 či B19.

Kategorie tunelů dle ADR

Kategorie

Definice

A

Přeprava nebezpečného zboží bez omezení vjezdu do tunelu. Tato kategorie se na vjezdu do tunelu značkou E-15 neoznačuje

B

Přeprava nebezpečného zboží s výjimkou nebezpečného zboží, které může mít  za následek velmi silný výbuch

C

Přeprava nebezpečného zboží s výjimkou nebezpečného zboží, které může mít za následek velmi silný výbuch, silný výbuch, nebo velký únik toxické látky.

D

Přeprava nebezpečného zboží s výjimkou nebezpečného zboží, které může mít za následek velmi silný výbuch, silný výbuch, nebo velký únik toxické látky, nebo velký požár.

E

Přeprava nebezpečného zboží nesmí být uskutečněna s výjimkou UN 2919 (látka radioaktivní přepravovaná za zvláštních podmínek), 3291 (odpad - nespecifikovaný,  bio - odpad, medicínský odpad apod.), 3331 (látka radioaktivní – štěpná přepravovaná za zvláštních podmínek) a 3373 (biologické látky např. zvířecí materiál).

Míra rizika při průjezdu tunelem se celosvětově považuje za stejnou, jako při jízdě mimo něj. V některých evropských, dopravně vyspělých zemích se považuje jízda v tunelu za bezpečnější, než na pozemní komunikaci v terénu. Všechny země také zdůrazňují, že bezpečnostní opatření v tunelech jsou vyšší, než na volné komunikaci v terénu.

Všeobecně ale platí, že pokud dojde k nehodě v tunelu, ve většině případů přinese závažnější následky. Při určování míry rizika je třeba důsledně zvážit možné situace, kterým jsou účastníci provozu vystaveni nad rámec jízdy v otevřeném terénu, a toto riziko následně snížit na nejnižší možnou úroveň bezpečnostními systémy při projekci, výstavbě a provozu příslušného tunelu.

Nejdůležitější oblasti bezpečnostních opatření jsou uvedeny přehledně níže.

Vnitřní prostor běžného silničního tunelu
Vnitřní prostor běžného silničního tunelu
Portál tunelu Panenská
Portál tunelu Panenská
Ukázka dopravního značení v tunelu Grand Canaria
Ukázka dopravního značení v tunelu Grand Canaria
Zeleným světlem je označena SOS hláska a nouzový prostor, nebo východ
Zeleným světlem je označena SOS hláska a nouzový prostor, nebo východ
Křizovatka a výjezd z Brusnickeho tunelu - Praha
Křizovatka a výjezd z Brusnickeho tunelu - Praha
Tunely a křižovatka u Prašného mostu - Praha
Tunely a křižovatka u Prašného mostu - Praha
Vangbergstunnelen v Norsku - interier
Vangbergstunnelen v Norsku - interier
Vjezd a výjezd z tunelu Arlberg - Rakousko
Vjezd a výjezd z tunelu Arlberg - Rakousko

Pro přehled a srovnání ČR se situací ve světě uvádím také desítku nejdelších tunelů ve světě a také přehled tunelů v ČR v tabulkách vč. hlavních údajů:

DZ_A21
DZ_A21
DZ_IZ3a
DZ_IZ3a
DZ IZ3b
DZ IZ3b
DZ B18
DZ B18
DZ B19
DZ B19

Tunely v České republice - celkem 29 tunelových staveb:

Umístění

Název

Délka

Otevření

Kategorie

Poznámka

D1

Klímkovice

L=1076,82 m
P=1088,09 m

duben 2008

T 9,5

Realizace

D5

Valík

L=380 m
P=390 m

6. 10. 2006

T 11,5

 

D8

Prackovice

L=260 m
P=270 m

2010

T 9,5

Průzkumná štola  dokončena 18. 4. 2005

D8

Radějčín

L=620 m
P=610 m

2010

T 9,5

 

D8

Libouchec

L=504 m
P=520 m

21. 12. 2006

T 9,5

Na levý tunel navazuje 150 m dlouhá galerie

D8

Panenská

L=2167,7 m
P=2115,7 m

21. 12. 2006

T 9,5

 

D11

Trutnov

545 m

2016

  

D11

Zlatá Olešnice

380 m

2016

  

R1

Říčany

300 m

2011

 

Hloubený

R1

Komořany

1937 m

1924 m

05/2010

T 9,5,

 T 13

Realizace

R1

Lahovice

L=1620 m
P=1658 m

09/2009

T 9,5,

 T 13

Realizace

R1

Suchdol

1 771 m 

1 982 m

2012

 

hloubený

R1

Zámky

162 m

 285 m

2012

 

hloubený dvoupatrový

R35

Maletín

1095 m

   

R35

Dolní Újezd

98

22. 7. 1999

D 26,5

V provozu

R43

Bystrc

1 700 m

2017

 

hloubený

R48

Lysůvky

160 m

2017

 

hloubený

R49

Bratřejov I

233 m

2014

T 7,5,

 T 11,0

 

R49

Bratřejov II

371 m

2014

T 7,5,

 T 11,0

 

R49

Pozděchov

485 m

2014

T 7,5,

T 11,0

 

R49

Lačnov I

457 m

2014

T 7,5,

 T 11,0

 

R49

Lačnov II

276 m

2014

T 7,5,

 T 11,0

 

MO

Zlíchov

152,3 m

28. 10. 2002

3 pruhy

hloubený

MO

Mrázovka

L=1295 m
P=1264 m

26. 8. 2004

2 / 3 pruhy

MO = dálnice D0

MO

Strahovský

2004 m

3. 12. 1997

2 pruhy

 

MO

Blanka

L=5502,20 m
P=5489,14 m

2011

2 / 3 pruhy

MO = městský okruh

I/42

Dobrovského

L=1239,87 m
P=1 261,25 m

2011

T 8,5

 

I/42

Husovický

L=585 m
P=578 m

12/1998

  

I/23

Pisárecký

L=512 m
P=407 m

L 11/1997

P  9/1998

  
DZ C13a
DZ C13a
DZ C13b
DZ C13b
DZ V16
DZ V16

Dostatečná bezpečnost provozu v tunelech je zajišťována mimo jiné i dopravním značením s využitím svislých i vodorovných dopravních značek, které musí řidiči vozidel přesně dodržovat při jízdě, jinak hrozí nebezpečí vzniku nouzových a nebezpečných situací.

Pro zopakování na závěr připomenu deset nejčastějších chyb řidičů vozidel, ze kterých mohou vzniknout dopravní nehody, a protože se jedná o jízdu v tunelu, většinou s vážnými důsledky.

 

10 nejčastějších chyb při řízení auta, které způsobují nehody nejen při jízdě v tunelu:

K dopravním nehodám dochází proto, že řidiči nedodržují předepsané zásady chování se v aktuálních provozních situacích na silnici a buď z neznalosti, nebo záměrně jednají za jízdy nesprávným a nepřiměřeným způsobem, který při souhře těchto důvodů, může vyústit do vzniku mimořádné situace na komunikaci.

 

Následující seznam chyb vychází především ze zkušeností, rozborů příčin již vzniklých nehod  i  pozorování chování ostatních řidičů na dálnicích i silnicích. Mnozí se chtějí ukázat ve vlastním vozidle, které se podle jejich názoru vymyká z běžného vozidlového parku, případně se chtějí před někým prezentovat a zapomínají, že ....tolikrát se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne…

Takže pro zopakování autoškolských chvil uvádím krátké desatero pro bezpečnou jízdu nejen v tunelech, ale i na volných vozovkách dálnic a silnic různých kategorií.

 

Při jízdě v tunelu má řidič vozidla výhodu navíc v tom, že jede sice v omezeném prostoru, ale na suché a čisté vozovce s konstantními vlastnostmi (kromě krátkých úseků při ústích tunelu), navíc má jistotu, že jeho jízda v tunelu je monitorována a hlídaná všemi bezpečnostními prvky (kromě úplně krátkých tunelů, kde monitoring není aplikován).

Přehled deseti nejčastějších chyb:

1. Špatně nastavená sedačka a volant podle postavy řidiče, nevhodné oblečení a obutí

2. Špatné držení volantu a poloha rukou na volantu za jízdy, řízení s držením volantu jednou rukou, nesprávné nasazení bezpečnostních pásů, příp. nepřipoutání se.

3. Nedodržování bezpečné vzdálenosti podle provozních a jízdních podmínek.

4. Nesoustředěnost, nepovolené manipulace s ovládacími prvky, telefonování za jízdy.

5. Jízda jinou (nepovolenou nebo pomalou) rychlostí, než jede jízdní proud a jízda v nesprávném jízdním pruhu.

6. Nepředvídatelné chování řidiče, které může způsobit nepochopení jeho úmyslu ostatními řidiči, kteří mohou reagovat nepřiměřeně a tím způsobit nouzovou situaci.

7. Neschopnost řidiče umožnit svým pochopením vzniklé situace a přiměřeným následným jednáním eliminovat chybu jiného řidiče, nízká vstřícnost vůči jiným.

8. Oplácení chyb, agresivní chování a jízda v závěsu za vpředu jedoucím vozidlem.

9. Spoléhání se na elektronické asistenty, které pomáhají řidiči řídit vozidlo, ale nemohou jej plně nahradit.

10. Neochota znát a dodržovat limity své připravenosti na jízdu a technickou připravenost svého vozidla na jízdu v konkrétních aktuálních podmínkách vč. výbavy vozidla podle klimatických a jiných aktuálních podmínek.

Jedním z výše uvedených bodů (3.) je nedodržení bezpečné vzdálenosti. Ze vzniklé šlamastiky se může dostat jen vozidlo s velmi pozorným řidičem, který zná a ví zásady zastavení vozidla, příp. snížení jeho rychlosti v případě, že je toho velmi potřeba. Tato znalost je důležitá pro zachování zdraví a možná i života.

 

Přidávám proto i trochu teorie o procesu zastavení vozidla, přesněji jeho uvedení do klidu intenzivním brzděním. Výsledkem by mělo být nabytí, nebo zopakování si zásad tohoto jízdního úkonu, ale zejména poznání, že je lepší dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, kterou je lepší určovat podle rychlosti jízdy v čase (na volné komunikaci cca 2 sekundy, v tunelu min. 3 sekundy)  a ne ve vzdálenosti v metrech, bez ohledu na rychlost jízdy, protože celková brzdná dráha vozidla se odvíjí ze skutečné rychlosti jízdy při stlačení brzdového pedálu.

 

Celková brzdná dráha do zastavení vozidla od zpozorování příčiny (podnětu) k zastavení:

Dráha pro zastavení vozidla je tvořena dvěma faktory – reakční dráhou a vlastní brzdnou dráhou.

Reakční dráha je dráha, kterou řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná kritickou situaci, zpracuje ji a začne brzdit. To trvá asi jednu vteřinu u soustředěného řidiče, u běžného řidiče 1,6 sekundy, v případě nesoustředění na jízdu až 2 sekundy, piloti formule 1 mají reakční dobu 0,6 sekundy. V reakční době se však vozidlo dále pohybuje s nezměněnou rychlostí.

Při 50 km/h je reakční dráha 14 m dlouhá. Teprve potom jsou zapojeny brzdy. Brzdná dráha závisí na dané rychlosti, ale i četných vnějších podmínkách a technickém stavu vozidla. V tabulce jsou údaje pro rychlosti, které jsou limitem pro obec, silnice a dálnice. Situace na rychlostních komunikacích s nejvyšší povolenou rychlostí 110 km/h je velmi blízká situaci na dálnici.

 

Délka brzdné dráhy při reakční době 1 sek. z výchozí rychlosti jízdy:

Rychlost jízdy

Reakční dráha

Brzdná dráha

Dráha zastavení

Suchá silnice

50 km/h

14 m

14 m

28 m

90 km/h

25 m

45 m

70 m

130 km/h

36 m

93 m

129 m

Mokrá silnice

50 km/h

14 m

19 m

33 m

90 km/h

25 m

63 m

88 m

130 km/h

36 m

130 m

166 m

Náledí na silnici

50 km/h

14 m

64 m

78 m

90 km/h

25 m

208 m

233 m

130 km/h

36 m

435 m

471 m

 Údaje vychází se statistického průměru a zahrnují data pro běžná vozidla kategorie "M".

 

Jak je z tabulky patrné, nejdelší brzdnou dráhu mají vozidla, která jela rychlostí 130 km/h a byla nucena zastavit na vozovce, která je pokryta náledím. Dráha do úplného zastavení dosáhla neuvěřitelných 471 metrů. Na této vzdálenosti téměř půlkilometru se na dálnici může stát cokoli bez možnosti přímého zásahu řidiče brzdícího vozidla, protože přilnavost pneumatik je využita plně na brzdění, bez možnosti měnit směr jízdy, anebo měnit směr jízdy za současného snížení brzdného účinku, což ve svém důsledku vede k prodloužení již tak velmi dlouhé brzdné dráhy. V takovém vozidle bych velmi nerad seděl na sedadle.

DZ IP9
DZ IP9
DZ IP9 bez SOS
DZ IP9 bez SOS
DZ B20a
DZ B20a
DZ 20b
DZ 20b
DZ IP32
DZ IP32
DZ E15
DZ E15
DZ_IP1
DZ_IP1

Současně při jízdě s obytným automobilem a zejména s jízdní soupravou tahače a caravanu je nutno vzít v úvahu, že tabulka je počítána pro osobní automobily ale zmíněná obytná auta i jízdní soupravy s caravanem, vzhledem k jinak rozložené hmotnosti, vyššímu těžišti a u soupravy s kulovým kloubem mají jiné, poněkud horší jízdní vlastnosti, se kterými musí jejich řidiči počítat a upravit způsob řízení těchto vozidel a souprav těmto horším podmínkám. U jízdních souprav s caravanem je nutno vzít v úvahu také velmi důležitý faktor - brzdit intenzivně jen tehdy, když je podélná osa tahače a caravanu v jedné svislé rovině. Jinak totiž dojde k tzv. zalomení soupravy a jízdní vlastnosti v této situaci jsou neradostné. Navíc, bezpečnost jízdy soupravy výrazně ovlivňuje i způsob seřízení brzd caravanu, které musí začít brzdit již při zrušení tažné síly tahače. 

 

Doba reakce řidiče na situaci 1 sekunda vychází z předpokladu, že se plně věnuje pouze řízení vozidla a není rozptylován nebo se nevěnuje jiným činnostem (ladění rádia, telefonování či vážné konverzaci se spolujezdci). Jinak je, zejména při únavě řidiče či nepozornosti, nutno počítat s reakční dobou delší - od 1,5 až do 2 sekund a následně přiměřeně prodloužit celkovou brzdnou dráhu o dráhu, ujetou za dobu prodloužení reakční doby a tím je potřeba prodloužit i vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly.

 

Na konec, jako v předchozím článku, uvádím přehled dopravních značek, se kterými se můžete setkat při jízdě tunelem. U každé z nich jako popis přidávám jejich oficiální značku bez popisky významu z příslušného přepisu. Jejich význam a umístění si ověřte jako v kvízu, anebo naučte, jako v autoškole. Budete tak dobře připraveni na jízdu v tunelu i mimo něj. Přidávám také značku tzv. Pražského okruhu, který je vlastně dálnicí s označením "D0" se vším, co se k provozu na dálnici vztahuje. 

Přeji vám hodně šťastných tunelářských i jiných km!

 

… A JEĎ BEZPEČNĚ DO SVÉHO CÍLE!

DZ S8a
DZ S8a
DZ S8b
DZ S8b
DZ S8c
DZ S8c
DZ S8d
DZ S8d
DZ S8e
DZ S8e
Nahoru