Upravit stránku
Důsledek nepřiměřené rychlosti s VW Golf
Důsledek nepřiměřené rychlosti s VW Golf pro zamyšlení - řidič ani auto nepřežili
Důsledek nepřiměřené rychlosti také s VW Golf, řidičkou byla žena - přežila
Důsledek nepřiměřené rychlosti také s VW Golf, řidičkou byla žena - přežila

Přesto je velmi mnoho těch, kdož tyto předpisy porušují a jezdí rychleji, než za dané situace smí. Někomu z nich to projde a náhodou se nic nestane, někteří z nich v lepším případě již nemají řidičský průkaz, v horším případě již vůbec nejezdí, protože zničili svoje vozidlo a s ním i nějaké další. Mnohokrát na jejich prohřešek doplatí nevinní. A to je situace nejhorší, protože znamená často ztráty na zdraví a životech.

Rychlost jízdy je tedy jedním ze základních požadavků, které jsou na vozidlo kladeny. Tato jejich vlastnost však nemůže být přeceňována či nadřazována nad jiné, především spolehlivosti a bezpečnosti jízdy vlastní i jiných uživatelů silnice.  

Správný řidič tak musí umět rychlost jízdy posuzovat z mnoha hledisek, zejména však z hlediska stavu vozovky, technického stavu vozidla (soupravy vozidel) a jeho (jejich) hmotnosti, hustoty silničního provozu, klimatických podmínek, denní doby, viditelnosti, vlastní fyzické a psychické připravenosti, svým znalostem pravidel provozu na silnicích a také zkušenostem z něj.

Musí přihlédnout také ke svým spolujezdcům a podílet se na vytvoření příjemného a klidného vnitřního „palubního“ ovzduší, zejména u obytných vozidel (OV), která převážně slouží k rodinné rekreaci a odpočinku.

Každý řidič si musí uvědomit, že rychlost jízdy vozidla ovlivňuje přímo jen on sám a také za něj jen on sám před sebou i jinými orgány odpovídá.

Důsledky rychlé jízdy jsou však výslednicí výše uvedených vlivů – pokud se je podaří nepřekročit, vozidlo se na silnici udrží a dopraví vše v pořádku do předpokládaného cíle. V opačném případě začínají působit známé fyzikální síly a poté již záleží na tom, kdo a co má převahu.

Rychlost jízdy je velmi relativní pojem. Řidič vozidla, jedoucího rychlostí nad 100 km/h po zpomalení na „padesátku“ má dojem, že téměř zastavil. Naopak, řidič těžkého vozidla (soupravy), dlouho jedoucí pomalu do kopce, po dosažení jeho vrcholu a zrychlení má pocit rychlé jízdy. Protože rychlost jízdy v jejím průběhu často kolísá v závislosti na povrchu vozovky a situaci v provozu, řidič se musí naučit nehodnotit ji podle svých subjektivních pocitů, ale objektivně. 

K tomu u vlastního vozidla slouží údaj rychloměru. Důležité je také naučit se odhadovat rychlost protijedoucích vozidel. Tato znalost pomůže zejména při bezpečném předjíždění, kdy dokáže řidič správným odhadem kvalifikovaně určit okamžik bezpečného zahájení předjížděcího manévru. Schopnost odhadu je potřeba během jízdy i trénovat např. s využitím kilometrovníků nebo jiných markantů na silnici.

Pojem „rychlost“ má více významů. Je rychlost přiměřená i nepřiměřená, povolená i nepovolená, nejvyšší i nejnižší, konstrukční i provozní, předepsaná i nepředepsaná a také nebezpečná.

Přiměřená rychlost je ta, která odpovídá optimálně právě daným provozním a dalším podmínkám jízdy na silnici (viz výše) a zaručuje bezpečnou, klidnou a hospodárnou jízdu, kdy naše vlastní vozidlo tzv. „splývá“ s jízdním proudem a netvoří svým způsobem jízdy překážku v silničním provozu. 

 

Nepřiměřená rychlost zaručuje jediné – možné překonání hranice bezpečí a fyzikálních zákonů, po kterém následuje často nemocnice a mnohdy i hřbitov – nejen pro hazardéry.

 

Povolenou rychlost i tu nejvyšší a velmi často i tu nejnižší, stanoví řidiči předpisy, dopravní značky apod. Řidič je musí „jen“ dodržovat. 

 

Poruší-li řidič uvedené rychlosti, jede rychlostí nepovolenou, za kterou se udělují pokuty, odebírají řidičské průkazy, dělají záznamy do evidence řidičů a jiná opatření, vč. správního řízení. To podle toho, jaká byla míra „nepovolenosti“.

 

Konstrukční rychlost je nejvyšší možná rychlost vozidla, daná jeho konstrukcí. Vychází z otáček, momentu síly i výkonu motoru, použitých převodů i velikosti pneumatik, technických vlastností brzdového ústrojí. Uvádí se v dokumentaci vozidla.

Její překročení se nedoporučuje ani při jízdě z kopce s využitím nabyté potenciální energie, protože některá část, především převodů vozidla a brzdového ústrojí, nemusí vzniklé síly za vyšší, než konstrukční rychlosti vydržet a může dojít až k destrukci namáhaných částí vozidla a zcela určitě k následné havárii.

 

Provozní rychlost vozidla je rychlost, vycházející z  tzv. charakteristiky práce motoru a jeho provozních otáček. Tyto jsou mu jeho výrobcem dány konstrukcí a znamenají rozsah práce motoru v oblasti největšího momentu síly, kdy je činnost motoru nejefektivnější. Motor přitom pracuje s nejnižší možnou spotřebou paliva, současně je také nejnižší jeho opotřebení.

Pro správného řidiče by mělo být pravidlem, že rychlost provozní, přiměřená a předepsaná je za standardních provozních podmínek stejná. Protože při této situaci je vše optimální, nehrozí za běžné situace žádné nebezpečí a jízda je jistá a pohodová. 

 

Zde hraje důležitou roli také osádka vozidla, která musí zajistit, aby řidič při takto pohodové jízdě, především na dálnicích, neusnul. Řidič proto musí být během jízdy fit, fyzicky i duševně, aby k tomu nedošlo. Pokud řidič pociťuje únavu, musí provést bezpečnostní přestávku na odpočinek, lehké občerstvení, příp. na spánek. Bezpečnostní zastávku je nutno organizovat pravidelně, nejpozději po 3 hodinách jízdy v trvání asi 20 - 30 minut, jedete-li s dětmi, podle jejich věku i častěji.

 

Vozidlo je v určitých situacích nebezpečné svojí rychlostí, lze říci, že za určitých okolností se může stát, v přeneseném smyslu slova i zbraní.  Zejména tehdy, když rychlost není přizpůsobena stavu provozu na silnici, především při snížené viditelnosti, za náledí, deště, v noci a při hustém provozu mnoha různých vozidel.

Obecná charakteristika zážehového motoru, který by měl pracovat v rozsahu otáček max. momentu síly, kdy je nejnižší spotřeba paliva a opotřebení
Obecná charakteristika zážehového motoru, který by měl pracovat v rozsahu otáček max. momentu síly, kdy je nejnižší spotřeba paliva a opotřebení
Obecná charakteristika vznětového motoru, kde optimální pracovní režim je také v oblasti nejvyššího momentu síly, ale při nižších otáčkéch, prot je vznětový motor hospodárnější
Obecná charakteristika vznětového motoru, kde optimální pracovní režim je také v oblasti nejvyššího momentu síly, ale při nižších otáčkéch, prot je vznětový motor hospodárnější
Provozní rozsah režimu práce motoru - optimální pro spotřebu paliva i opotřebení dílů
Provozní rozsah režimu práce motoru - optimální pro spotřebu paliva i opotřebení dílů
Měření okamžité rychlosti v obci
Měření okamžité rychlosti v obci
Elektronické dopracní značky s proměnným obsahem
Elektronické dopracní značky s proměnným obsahem
Stabilizátor AKS pro hmotnost caravanu o hmotnosti nad 1500 kg
Stabilizátor AKS pro hmotnost caravanu o hmotnosti nad 1500 kg

Velmi nebezpeční jsou řidiči, myslící si, že jejich silnější a tím i rychlejší vozidlo si může dovolit omezovat či ohrožovat slabší. Nebezpečí se samozřejmě zvyšuje, pokud jede nepřiměřeně rychle např. jízdní souprava s caravanem, protože může dojít k rozkmitání přívěsu a až k havárii soupravy se všemi, z toho vyplývajícími následky.

Eliminovat se dá tento agresivní způsob jízdy naší předvídavostí a schopností nenechat se vyprovokovat k odvetě. I zde platí, že moudřejší či chytřejší ustoupí.

Současně také platí, že jízda vyšší rychlostí musí být pro ostatní účastníky silničního provozu dostatečně čitelná. Všechny úkony, např. zapínání ukazatelů směru, brzdového světla (jemným sešlápnutím brzdového pedálu je nutno vykonávat s dostatečným předstihem, protože při vyšších rychlostech vše probíhá rychleji.

Nebezpečí vysoké rychlosti pro obytný automobil anebo přívěs se zvyšuje tím, že ve vozidle či v přívěsu je nesprávně rozloženo vybavení a osobní potřeby osádky. Za této situace je těžiště vozidla mimo své správné místo a momenty sil, působící v těžišti, způsobují velmi často rozkmitání vozidla a v případě soupravy i přívěsu.

Dochází k tomu tehdy, když na záď, příp. na příď působí svojí hmotností uložené věci, např. vezeme-li na nosiči několik jízdních kol, příp. jiný náklad. Svůj vliv má i použití naloženého střešního boxu na vozidle, protože se zvyšuje těžiště vozidla.

Proto rozložte zátěž vždy tak, aby těžiště vozidla i přívěsu bylo mezi nápravami uprostřed příp. nad nápravou přívěsu, a vždy co nejníže.

U jízdních souprav je důležité nepřekročení povoleného svislého zatížení na spojovací zařízení tažného vozidla. Při jeho překročení dochází k odlehčení přední řídící nápravy tahače a tím není zajištěn plný přenos trakčních, ale i brzdných sil (i přes přitížení přední nápravy), které jsou důležitější. Každé jedoucí vozidlo musí dokázat také v předepsaných mezích brzdných drah bezpečně zastavit. 

U jízdní soupravy je ještě jedno nebezpečí. Toto spočívá v tom, že mnozí uživatelé caravanů nakládají všechny potřebné věci do přívěsu a v tažném vozidle se přepravují jen potřeby na cestu. Tím se stává, že tažné vozidlo je „lehké“ a přívěs těžký a překračuje svojí hmotností správný poměr hmotností obou vozidel podle technických předpisů o tzv. „spojitelnosti vozidel“. Dojde-li k této situaci, je stabilita jízdy soupravy velmi nízká a je jen otázkou času, kdy těžký přívěs „přetlačí“ lehké tažné vozidlo. Situace by měla být právě opačná - „těžký“ tahač a „lehký přívěs“ zvýší stabilitu jízdní soupravy, ale opět nelze překročit největší povolenou hmotnost u obou vozidel soupravy i celkovou hmotnost soupravy.

Stabilitu jízdy souprav tažných vozidel a caravanů lze zvýšit tzv. stabilizátory, které jsou součástí spojovacího zařízení. Stabilizátory různých konstrukcí eliminují do jisté, jejich konstrukcí dané míry, vzájemné kmitání mezi tažným vozidlem a přívěsem.

Systém pracuje tak, že koule tažného zařízení automobilu je sevřena třecími segmenty, které působí osově boční sílou na SUCHOU, NENAMAZANOU kouli ISO 50. Síla je vyvozena pákou závěsného zařízení. Tímto způsobem je dosaženo snížení rozsahu kmitů kolem všech os tažného zařízení, zejména však bočních.

Stabilizátory zvyšují hranici bezpečné rychlosti jízdy soupravy o 30 % a jsou tak významným pomocníkem při zvyšování bezpečnosti provozu na silnicích. V současné době jsou již montovány na všechny obytné přívěsy, mohou se montovat i dodatečně, podle hmotnosti přívěsu.

Při jízdě OV vyšší rychlostí je nutno také udržovat větší boční odstup od ostatních uživatelů silnice (dálnice), příp. od silničních (dálničních) zařízení, objektů či překážek, zejména od chodců, cyklistů a velkých, rozměrných vozidel. Tyto mohou negativně ovlivnit výsledek naší vlastní jízdy. Je to dáno zejména větší čelní a boční plochou OV, u OA typu zejména „alkovny“ a u ostatních OV velkou jednolitou boční plochou. 

 

důsledku proudění vzduchu vlivem větru, nebo působením vzdušného proudění, vytvořeného hlavně velkými nákladními vozidly při míjení a předjíždění, kdy vzniká tzv. „sací“ a „přetlakový“ vzdušný vír, působící jak na čelní, tak zejména na boční stěny OV, které může být vlivem těchto vzdušných sil rozkmitat. V tomto případě mají výhodu OA, tzv. VAN-y (česky „vestavby“), které jako jiné dodávky mají menší boční i čelní rozměry a plochu.

 

Proto je nutno při zmíněných jízdních úkonech dodržovat větší boční odstup od objížděných/jících, příp. předjížděných/jících vozidel a sledovat prostor před a za vozidlem a být připraven na situaci, vzniklou vlivem velkých a těžkých nákladních automobilů a včas zvětšit boční vzdálenost vozidel..

   

Rychlost je tedy tím faktorem, který mj. významně ovlivňuje výsledek naší jízdy. Volte proto svoji rychlost jízdy tak, abyste vždy dojeli na plánované místo včas a bez problémů.

 

Na závěr několik slov o rychlosti z jiné strany. Jak s nimi naložíte, je na vás. Každý člověk by měl ale po použití silnice zůstat živý, což se ale nyní někdy nestává.

Každý, kdo se zdržuje, či dokonce jede po silnici, je relativně mrtvý člověk. Proto se na silnici moc nezdržujte a jeďte po ní co možná nejrychleji, ať jste z ní pryč za co nejkratší dobu a zůstanete tak naživu.

 

Nebezpečí vepředu jistě uvidíte, proto se nevzrušujte a dopředu pečlivě koukejte. Nebezpečí zezadu je ale neviditelné, proto je potřeba mu ujet co nejvyšší rychlostí, pokud ale rychle jet nemůžete, je potřeba sledovat zpětná zrcátka nebo kamery, abyste to zadní nebezpečí včas odhalili a opět zústali na silnici mezi živými.

 

Mnoho nehod vzniká také z nepřiměřeně nízké rychlosti, kterou od řidičů málokdo očekává. Kdyby totiž účastníci nehody (nebo alespoň ten postižený z nich) jel(i) jen o trochu rychleji, nebyl(i) by v kritickém okamžiku na místě nehody čí střetu názorů nebo vozidel.

 

Jeďte proto raději pořád přiměřeně rychle a podle předpisů, určitě vždy dojedete a s vámi i všichni vaši nejdražší.

 

Ve druhé části článku budou již konkrétní údaje o rychlosti jízdy obytných vozidel v jednotlivých zemích Evropy, a to pro obytné přívěsy, obytné automobily s hmotností do i nad 3.500 kg. Odpovím tak na hodně dotazů caravanistů, které dostávám.

Rozměrná a těžká vozidla svými rozměry a rychlostí při míjení a předjíždění působí přetlakovým a podtlakovým vzdušním prouděním na menší obytná vozidla a proto je nutno udržovat dostatečný boční odstup
Rozměrná a těžká vozidla svými rozměry a rychlostí při míjení a předjíždění působí přetlakovým a podtlakovým vzdušním prouděním na menší obytná vozidla a proto je nutno udržovat dostatečný boční odstup
Boční odstup min. 1,5 m musíme udržovat i při předjíždění cyklistů
Boční odstup min. 1,5 m musíme udržovat i při předjíždění cyklistů
Záznam PČR z kontroly rychlosti - změřeno 212 km/h
Záznam PČR z kontroly rychlosti - změřeno 212 km/h
Nahoru