Upravit stránku
D1 - prosinec 2018 - Větrný Jeníkov
D1 - prosinec 2018 - Větrný Jeníkov zimní práce při rekonstrukci

Před prosincem 2018, kdy měla být oprava a rekonstrukce D1 již dávno hotová, skluz zhotovitelů firem téměř nikdo důsledně neřešil. A když ano, tak bez výsledku a neúčinně. Až se toho post factum chopili koaliční poslanci, kteří „objevili Ameriku“ - řešením bude zákaz jízdy v levém pruhu pro vozidla a soupravy vozidel, delší než 7 m a s hmotností nad 3,5 t. Poslanci však při navrhování zapomněli, že bez odborníků se obejde jen odborník.

A odborníci na dopravu a provoz ihned reagovali na návrh s názorem, že podaný návrh vůbec problémy kolon na dálnici nevyřeší, naopak situaci celkově ZHORŠÍ! Stejný názor má i OSCAR!

Prosincová kalamita s kolonami na D1
Prosincová kalamita s kolonami na D1

V souvislosti s návrhem skupiny 47 poslanců PSP ČR, podaným v návaznosti na tuto situaci z prosince 2018 na D1 (v opravovaném úseku na Vysočině) k zákazu jízdy vozidel nad 3,5 t a souprav vozidel o délce nad 7 m v levém jízdním pruhu, Sdružení dovozců obytných vozidel - OSCAR (SDOV) zaslalo ČTK a do PSP ČR svoje vyjádření, ve kterém poukazuje mj. na skutečnost, že pokud bude zákaz přijat poslaneckou sněmovnou v tomto původním znění, výrazně to ovlivní jízdu všech caravanistů po dálnicích v ČR a učiní ji velmi nebezpečnou

Vyjádření sdružení OSCAR bylo vydáno 8. ledna 2019 těsně před jednáním vlády ČR o tomto návrhu poslanců s žádostí, aby zvážili obsah opatření a jeho praktický dopad na uživatele dálnic v ČR. Jak je známo, vláda zaujala neutrální stanovisko a tím dala možnost poslancům a senátorům k umělecké činnosti ve tvorbě legislativních pravidel.

Stanovisko sdružení OSCAR je jednoduché. Současná právní úprava v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je postačující a tento problém taky plně řeší, pokud se do řešení zapojí aktivně správce komunikace, orgány Policie ČR, ŘSD ČR, MD ČR, přepravci a další zainteresované subjekty, což v prosinci 2018 ani předtím nebylo.  

Příčinou návrhu na změnu pravidel o předjíždění NÁKLADNÍCH vozidel, nejen SOUPRAV vozidel byla velmi NEODBORNĚ připravena a prováděna rekonstrukce cca 100 km DÁLNICE D1, kde jsou jen v ČÁSTI ZIMNÍHO OBDOBÍ problémy se sjízdností komunikace i z důvodu nesprávného čištění vozovky po „překvapivém“ sněžení v měsíci prosinci. Úsek D1, který v době vzniku kolon měl být již dávno před tím hotový a předán do užívání motoristům bez jakéhokoliv omezení, nebyl „díky" usilovnosti ŘSD ČR dokončen a tím byly vytvořeny podmínky pro vznik problémů s kolonami na D1.

Skupina poslanců, podle obsahu podaného návrhu, zřejmě neví, jak reálný provoz na dálnicích má vypadat, případně jaké jsou rozměry a hmotnosti vozidel, po dálnicích jezdících, protože místo návrhu, aby D1 byla v rámci rekonstrukce vybudována jako TŘÍPROUDÁ, alespoň na Vysočině v onom inkriminovaném úseku, tak je rekonstrukce řízena a prováděna tak, že není plněn harmonogram prací podle smlouvy a ŘSD VČAS NEREAGUJE na opoždění v práci a na nízkou intenzitu práce zhotovitelem.

Kolony na D1 - druhé dějství
Kolony na D1 - druhé dějství

Toto jsou PRAVĚ PŘÍČINY vzniku dvou velmi dlouhých kolon na D1, které nakonec probudily skupinu poslanců ze spánku a zatímní nevědomosti, protože pravděpodobně nikdo ze skupiny před prosincem 2018 nežádal MD ČR o informaci o stavu rekonstrukce D1 interpelací ministra.

Závada, podle názoru sdružení, není hlavně v zákoně č. 361/2000, Sb., o PPK, ale v práci MD ČR a jemu podřízeného ŘSD.  

Velký vliv na velmi hustý provoz kamionů má také skutečnost, že ČR leží uprostřed Evropy, je průjezdní zemí a navíc značně v posledních letech vzrostl objem přepravovaného materiálu na silnicích a dálnicích ČR. Navíc, na dálnicích nejsou nijak důkladné kontroly hmotnosti vozidel!

ČR se postupně stala montovnou Evropy, kde se vyrábí produkty bez skladování jejich komponentů, dopravovaných prakticky až na výrobní linku pomocí složitého logistického zabezpečení. Na tuto situaci i přes velmi hustou dopravní síť v ČR, nebyla silniční síť připravena, o železnici ani nemluvě - to je věc celé vlády a poslanců i senátorů, kteří drží kormidlo vývoje hospodářství země.

Vlastní zavedení regulace způsobu užívání dálnic a tím k realizaci zákazu předjíždění na nebezpečných úsecích podle AKTUÁLNÍ situace na vozovce se dá zajistit DOPRAVNÍM značením, s technologií tzv. elektronických značek s proměnným obsahem, které aktuálně upraví režim jízdy na daném úseku komunikace podle situace v provozu, tj. stavu vozovky, hustoty jízdního proudu a tedy i množství vozidel v úseku.

Na potřebné výši není ani dohled nad provozem a kontrola dodržování silničního provozu Policií ČR, která se v inkriminované době probudila až s probouzením řidičů ve stojících vozidlech na D1. Velmi zavádějící byl i předpoklad ŘSD, že je možno dohnat skluz v rekonstrukci D1 v měsíci, kdy je velmi přirozené padání sněhu a jsou nízké teploty, nesvědčící stavebním pracím. 

Otázkou je také, jaké bylo zněni smlouvy o dílo, kdo ji podepisoval a jak důsledně byla úředníky ŘSD na kontrolních dnech porovnávána se stavem prací.

Nutno je třeba položit si otázku, proč MD ČR, pan Ťok, který se vymlouval na závadné znění zákona o výběrovém řízení, údajně neumožňující rychle změnit znění smlouvy se zhotovitelem, proč proto včas nepodal vládní návrh na změnu znění předmětného zákona, aby změna nebyla neproveditelná? Za toto určitě nemůže příroda, nebo řidiči vozidel z kolony, ale odpovědné osoby ve státní správě a na MD ČR!

Dálnice D1 s kolonou a letadlem
Dálnice D1 s kolonou a letadlem
Stav objezdové trasy D1
Stav objezdové trasy D1
Kamiony zaparkovaly na D1 v odstavném pruhu
Kamiony zaparkovaly na D1 v odstavném pruhu
Proměnné dopravní značení (PDZ) se používalo v Praze již v roce 2013
Proměnné dopravní značení (PDZ) se používalo v Praze již v roce 2013, na D1 chybí
Příklad proměnného dopravního značení (PDZ) z dálnice v NSR
Příklad proměnného dopravního značení (PDZ) z dálnice v NSR

Nyní k věci samé. Sdružení OSCAR ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ s názorem, který se objevil v některých diskuzích, že se projednávané opatření, navržené skupinou poslanců nedotkne caravanistů.

Dotkne a to velmi citelně, zejména z těchto důvodů: 

Délka vozidla - tahače v soupravě činí min. 4 m, malý obytný přívěs má délku cca 3,5 až 4 m, větší přívěsy do 6 m, dvouosé přívěsy i 8 až 9 m, takže celková délka soupravy bude v hranicích od cca 7,5 m do 13 m. Problém se týká i obytných automobilů, které mají za vozidlem přívěs, např. s lodí, protože tím se také tato vozidla dostávají „mimo hranici“ jak délkou soupravy, tak i její celkovou hmotností, která bude určitě přes 3,5 t!

Takže i „malá“ souprava tažné vozidlo + caravan přesahuje délku 7 m, stejně, jako i obytný automobil do přesáhne limit 3,5 t ! 

Pokud tedy bude v platnosti zákaz předjíždění pro soupravy o délce nad 7 m a hmotnosti nad 3,5 t, zasáhne to všechny v současné době používané caravany a obytná auta s přívěsem, navíc je velmi pochybné, že by toto opatření razantně změnilo situaci na našich dálnicích (kvůli nepovedené rekonstrukci jednoho úseku D1 o délce ani ne 100 km, naopak, pokud bude platit plošně, situaci na našich dálnicích jen zhorší! Navíc není zcela jasné, proč u souprav auto-caravan má být hraniční hmotnost právě 3,5 t, když např. pro řidičské oprávnění skupiny „B-96“ platí u caravanů hmotnostní limit 4.250 kg?

S caravanem a osobním autem (souprava je dlouhá cca 10 m) jsem projel kromě Bulharska, Řecka a Rumunska všechny evropské země na kontinentu i na ostrovech (Irsko, Velká Británie, Severní Irsko) a s podobným řešením jsem se nikde nesetkal. Navrhující páni poslanci by především měli uvážit, proč např. MD ČR dostalo v rozpočtu na rok 2019 o 400 mil. Kč méně, než v roce 2018 a to chtějí "zkvalitnit" situaci na D1. Členům sdružení ani caravanistům není jasno, čím se situace zlepší za méně peněz, možná předpokládají lepší využívání financí a lepší práci MD ČR.

Sdružení OSCAR doporučuje proto návrh poslanců dále neřešit, příp. přepracovat a pokud již "musí být změna", je možno to řešit především již vpředu zmíněným proměnným dopravním značením, ALE NEŘEŠIT SITUACI ZÁKAZEM PODLE DÉLKY SOUPRAVY, ALE OMEZENÍM PŘEDJÍŽDĚNÍ, tj. zákazem jízdy v levém pruhu JEN PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY O CELKOVÉ HMOTNOSTI NAD 7,5 t. Tím budou "postiženi" uživatelé nejhmotnějších, nejdelších a nejpomalejších vozidel, protože např. řada souprav s caravanem již nyní má nejvyšší povolenou rychlost soupravy i 100 až 110 km/h, obytná auta jezdí rovněž na dálnici nad 100 km/h, takže tato vozidla by byla původním návrhem nucena cestovat po dálnici rychlostí proudu pomalu jedoucích nákladních automobilů v jednom jízdním proudu. 

Proč by potom měli caravanisté užívat dálnici a platit dálniční kupony, nebo mýtné?

Pro caravanisty JE POCHOPITELNÁ regulace provozu na dálnici při její snížené sjízdnosti, ale je NEPOCHOPITELNÝ PLOŠNÝ ZÁKAZ JÍZDY V LEVÉM PRUHU podle návrhu skupiny „47“.

Původní návrh bude mít ve svém důsledku jen jeden dopad - doprava se opět přesune z dálnic na silnice nižších tříd. Tady ovšem začínají zbrojit kraje a chystají se značkami omezit jízdu po „krajských“ silnicích. Bude pak ještě kde jezdit?

Proto si myslím, že tato legislativní aktivita míří na nesprávnou branku. Skupina poslanců tvrdí, že podobný zákaz platí i na Slovensku - platí, ale jen pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 t, což není v návrhu pro ČR, ale je to stejná hranice hmotnosti, jako je v doporučení SDOV - OSCAR!

Kolona vpravo, kolona vlevo na D1
Kolona vpravo, kolona vlevo na D1 - stav, doporučený poslanci
Situace na objížďce D1
Situace na objížďce D1
Dopravní značka IP21 je již součástí předpisů pro provoz na pozemních komunikacích
Dopravní značka IP21 je již součástí předpisů pro provoz na pozemních komunikacích
OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel

V ČR chybí investice do infrastruktury u dálnic - parkoviště pro vozidla TIR, kontrola hmotnosti vozidel již na hranicích ČR, zvyšování průjezdnosti komunikací, péče o mosty, pracoviště pro očistu vozidel od sněhu na parkovištích apod., tam je cesta k řešení situace nejen na D1.

Navíc by vláda, poslanci a senátoři měli přijímat zákony, které budou skutečně funkční a budou vytvářet podmínky pro fungující společnost, hospodářství a zajišťovat podmínky pro rychlou a bezpečnou dopravu v rámci celé ČR.

Proč se ministr dopravy vymlouvá na znění předpisu o výběrových řízeních, které údajně neumožnilo změnit zhotovitele, proč již nebyl zákon dávno změněn na jeho návrh - je členem vlády a vláda má možnost a povinnost navrhovat předpisy a zákony? 

Zákony přijímají orgány státu - ČR, ale ten stát nevytváří podmínky pro jejich materiální zajištění, ale vymáhá právo od těch, kdož to právo nemají možnost naplnit, když jsou za volantem svých vozidel.

Pro doplnění informace ještě uvádím, že v ČR bylo prodáno za rok 2017 celkem 1003 ks nových caravanů, z toho 98 ks nad 1600 kg, tj. s délkou vozidla nad 7 m, což činí 10,83% z počtu prodaných caravanů. Sdružení OSCAR vede přehled o prodejích obytných vozidel již od roku 2007, kdy vstoupily v platnost zásady pro statistické sledování této oblasti u EU. Podle ČSÚ bylo za toto období prodáno celkem 5.994 ks obytných přívěsů (caravanů), z toho 650 ks nad 1600 kg, 6.755 ks obytných automobilů (OA), celkem je to 12.749 ks obytných vozidel (OV). V těchto počtech nejsou uvedeny individuálně dovezená vozidla. Údaje za rok 2018 budou k dispozici cca 1. 3. tr. 

Ještě doplním, že celkově v Evropě bylo k 31. 12. 2017 evidováno celkem 5,229.700 obytných vozidel, z toho caravanů 3,369.950 ks a 1,866.750 OA, z nichž část jede i přes ČR. Je nutno podotknout, že v západní Evropě je podíl větších a těžších caravanů vyšší, než v ČR a dosahuje až 30% z celkového počtu caravanů v provozu.

Caravanisté z těchto, turisticky významných zemí, se nebudou s radostí dívat na zákaz předjíždění SOUPRAV a OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ, delších než 7 m a těžších, než 3,5 t, když např. jen jejich caravan je delší a ten nejezdí bez svého tahače o délce cca 4,5 m?

Tak ještě více mototuristů z Evropy se bude vyhýbat ČR pro její špatný stav komunikací a nebezpečnost provozu na nich. Tímto se ČR připravuje sama o příjem z cestovního ruchu.

Proto ten návrh řešení situace na dálnicích od sdružení OSCAR - omezení jízdy nikoliv délkou soupravy, ale hmotností vozidla příp. soupravy a to nad 7,5 tuny.

Doplnění původního textu dne 31. 1. 2019

Koncem ledna 2019 řešilo ŘSD a MD ČR i výpověď zhotovitele pro dobudování části D11 za Hradcem Králové, kde mu nebylo předáno staveniště - samozřejmě ŘSD, a kdo ho řídí? Přece MD ČR! Pan Ťok podle vlastního vyjádření dohodl se zhotoviteli dohodu, ale i navýšení ceny stavby! Otázka je, kdo to zpoždění a následný nárůst ceny zaplatí? No občané státu, kteří za nesplnění termínu nemohou! Ale vážení čtenáři, to jsme přece my! Souhlasíte?

Doplnění textu dne 12. 2. 2019

ŘSD podepsalo v úterý, 12. 2. 2019 se společnostmi Eurovia, Metrostav a Swietelsky dodatek ke smlouvě na dostavbu dálnice D11. Cena se zvýší o zhruba 148 milionů korun, termín dostavby se zkrátí o měsíc.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru byla slavnostně zahájena 2. října 2018, výstavba ale dosud nezačala. Sdružení mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové. Úsek má být dokončen do roku 2022.

Caravanisté - uživatelé obytných přívěsů a obytných automobilů!

Máte-li svůj názor k výše uvedené věci, napište mi jej na E-mail: bizik@os-oscar.cz.  

Nebo hodláte jezdit mezi kamiony v zástupu?

 

Ing. Jan Bízik

předseda SDOV-OSCAR

www.os-oscar.cz

Nahoru