Upravit stránku

Uplynulé období se zapsalo do povědomí motoristů značným nárůstem nehod na železničních přejezdech. Nebyly to nehody lehké – střety s vlakem nejsou jednoduché, a pokud skončí pouze zraněním osob, mohou její aktéři mluvit o velikém štěstí. Obvyklé ale je, že k takové „vlakové nehodě“ jede i vůz pohřebního ústavu. Důvod jeho přítomnosti na místě je nasnadě.

Protože v tomto letním čase cestujeme více po domácích i zahraničních silnicích nižších tříd, často nám neznámých, určitě přitom „narazíme“ na železniční přejezdy dvou druhů -  nechráněné a chráněné. Rozpoznáme je snadno, protože chráněné jsou vybaveny závorami nebo světlenými signály, nechráněné jsou „chráněny“ jen dopravní značkou. Pokud není nechráněný železniční přejezd označen dopravní značkou "Stůj, dej přednost v jízdě", pak nejsme povinni před ním zastavit. 

Rozum ale radí snížit rychlost tak, aby šlo rychle zastavit ještě před kolejemi a to dost daleko od nich, aby vás vlak nezachytil, a především se řádně rozhlédnou, zda vlak nejede a váš přejezd kolejí bude bezpečný. 

Pokud je železniční přejezd velmi nepřehledný, nebo pokud jedete proti slunci, je také vhodné poslat na průzkum svého POUČENÉHO spolucestujícího, který zkontroluje volnou trať z OBOU SMĚRŮ a až na jeho pokyn přes přejezd přejeďte. Sice se tímto způsobem o něco málo minut opozdíte, ale vaše životy a jízdy schopné auto za tu opatrnost určitě stojí!

Co ale ještě platí na nechráněném přejezdu?

Platí, že 50 metrů před tímto přejezdem musíme snížit rychlost na nejvýše 30 km/h a tu nesmíme překročit ani při přejíždění kolejí, zároveň nesmíte předjíždět jiná vozidla.

Pokud je nechráněný železniční přejezd označen navíc i dopravní značkou „Stůj, dej přednost…“, je řidič povinen na vhodném místě PŘED železničním přejezdem vozidlo zastavit a ověřit, zda lze bezpečně přes přejezd přejet.

 

Jak postupovat ale na železničním přejezdu osazeném světelnou signalizací.

Je to poněkud jiné.

Červená signalizace střídavě svítícími přerušovanými světly (blikajícími) znamená absolutní zákaz vjezdu na železniční přejezd.

Svítí-li jen blikající bílé světlo je možno přes přejezd přejet, ale řidič musí ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem snížit rychlost na 50 km/h a maximálně touto rychlostí může přes železniční přejezd přejet, opět je platný zákaz předjíždění na přejezdu.

 

Může nastat případ, že signalizace nebude funkční - nebude svítit žádné světlo. 

V tomto případě se mění původní chráněný železniční přejezd na železniční přejezd nechráněný, kterému musíme věnovat mnohem více pozornosti. 

Důvodem je právě montáž světel – ta se běžně nemontují na nedůležité přejezdy s častými přejezdy vlaků. Vzhledem k tomu, že se jedná o přejezd, který je běžně světly řízen, je třeba dbát o poznání vyšší opatrnosti.

Velká opatrnost spočívá v tom, že se musíme poslechem či vizuálně přesvědčit, zda se k železničnímu přejezdu neblíží vlak a to z obou stran či nějaké jiné drážní vozidlo. Je-li v blízkosti železniční strážní domek, je dobré požádat o pomoc a chtít, aby řidiči bylo jasně řečeno, že je přejetí kolejí příslušného železničního přejezdu bezpečné.

 

Naopak, může nastat i u nás docela běžná situace, kdy signální světla svítí neúměrně dlouho a řidiči nevědí, zda nedošlo k závadě na signalizačním zařízení nebo se čeká na volnou trať, protože v blízkosti přejezdu na kolejích stojí nějaké železniční vozidlo.

V tomto případě ovšem v žádném případě nelze riskovat přejíždění kolejí železničního přejezdu, protože svítí červená světla, ať blikající či trvale svítící.

Správný postup v tomto případě je oznámení této skutečnosti, tj. nefunkčnosti, příp. poruchy signálních světel železničního přejezdu např. mobilním telefonem na nouzovou linku 112 (158) a požádat o vysvětlení a zajištění nápravy s udáním identifikace konkrétního přejezdu jeho číslem, uvedeným na samolepce, nalepené na zadní straně světel ve tvaru např. P2345.

Policie České republiky pak zajistí další, tj. u drážních orgánů zabezpečí kontrolu systému zajištění železničního přejezdu, odstranění případné závady nebo zajistí bezpečný provoz v daném místě. Je-li poblíž železniční stanice nebo strážní domek, vyhledejte pomoc tam.

Nikdy totiž řidič stojící se svým vozidlem před přejezdem neví, zda signální světla železničního přejezdu nesvítí proto, že po projetí jednoho vlaku po jedné dvojici kolejí nepřijede další ze stejného nebo druhého směru po dalších kolejích. 

Zejména v noci nebo za snížené viditelnosti je velmi obtížné poznat, zda vlak jede či nejede. Průzkumné způsoby amerických indiánů ze starých filmů přiložením ucha na kolej nedoporučuji. Mohl by to být poslední dotek s železnicí v krátkém člověčím životě.

Rovněž velmi nebezpečné je kličkování mezi staženými závorami, což je doslova hazardováním se zdravím a se životem. 

 

Důležitá připomínka - i když se závory zvednou, tak na železniční přejezd nesmí řidič vjet, dokud svítí červené signalizační světlo!

 

Vezměte také v úvahu, že vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je toto zakázáno, je  závažným přestupkem a může být potrestáno pokutou, pokud ovšem řidič ten okamžik přežije.

Přeji vám vždy správné rozhodnutí při jízdě přes přejezd a blízkou objížďku v případě poruchy signálních světel.

Sledujte i signály drážních orgánů, abyste věděli, co vám, sedícímu za volantem, svými pokyny sdělují.

 

Stručné opakování zásad bezpečného průjezdu přes železniční přejezd:

Nechráněný železniční přejezd

  • Železniční přejezd je označen pouze výstražným křížem jednokolejným či vícekolejným.
  • Řidič nesmí překročit rychlost 30 km/h a to 50 metrů před přejezdem a dále při jízdě přes přejezd.
  • Je-li před přejezdem umístěna výstražná značka “Stůj, dej přednost v jízdě”, musí řidič zastavit na přehledném místě a rozhlédnout se, zda nejede vlak.
  • Řidič nesmí vjet na přejezd, pokud vidí či slyší přibližovat se vlak, případně zaznamenal houkání nebo pískání vlaku.

Železniční přejezd se světly

  • Železniční přejezd je označen výstražným křížem jednokolejným či vícekolejným a zároveň přejezdovým zabezpečovacím zařízením (železniční semafor).
  • Svítí-li přerušované bílé světlo železničního semaforu, pak může řidič jet rychlostí 50 km/h a to 50 m před přejezdem a dále přes přejezd.
  • Řidič nesmí přejet železniční přejezd, pokud je dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými signály železničního semaforu.

Železniční přejezd se závorami

  • Železniční přejezd se závorami je 240 metrů před přejezdem označen příslušnou výstražnou značkou.
  • Řidič nesmí vjet na železniční přejezd, pokud jsou závory sklopené, ani pokud se právě sklápí či zdvihají a pokud blikají výstražná červená světla.
Značení železničních přejezdů
Značení železničních přejezdů
Nahoru