Upravit stránku

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu ke dni 1. ledna 2010

Zpracováno s využitím podkladů Autoklubu ČR

I.Silniční provoz
1.Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
ve zněnízákona č. 168/1999 Sb.zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 247/2000 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 361/2000 Sb. 
2.Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb. 
ve zněnízákona č. 264/2006 Sb.zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.zákona č. 480/2008 Sb.
3.Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
4.Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
5.Zákon č. 379/2005 Sb.,  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
ve zněnízákona č. 225/2006 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
6.Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
7.Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému 
8.Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičů 
 
II.Pravidla silničního provozu
1.Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb. 
ve zněnízákona č. 264/2006 Sb.zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.zákona č. 480/2008 Sb.
2.Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
ve zněnívyhlášky č. 153/2003 Sb.vyhlášky č. 507/2006 Sb.
vyhlášky č. 176/2004 Sb.vyhlášky č. 202/2008 Sb.
vyhlášky č. 193/2006 Sb.vyhlášky č. 91/2009 Sb.
3.Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 
III.Výcvik řidičů
1.Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 192/2008 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.
2.Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve zněnívyhlášky č. 152/2003 Sb.vyhlášky č. 156/2008 Sb.
vyhlášky č. 298/2006 Sb. 
3.Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
4.Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitostí lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
ve zněnívyhlášky č. 253/2007 Sb. 
 
IV.Řidičské průkazy
1.Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb.
ve zněnízákona č. 264/2006 Sb.zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 170/2007 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.zákona č. 480/2008 Sb.
2.Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
ve zněnívyhlášky č. 154/2003 Sb.vyhlášky č. 194/2006 Sb.
vyhlášky č. 177/2004 Sb. 
 
V.Vozidla
1.Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve zněnízákona č. 478/2001 Sb.zákona č. 311/2006 Sb.
zákona č. 175/2002 Sb.zákona č. 342/2006 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb.zákona č. 170/2007 Sb.
zákona č. 193/2003 Sb.zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 103/2004 Sb.zákona č. 137/2008 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb.zákona č. 383/2008 Sb.
zákona č. 237/2004 Sb.zákona č. 297/2009 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb.zákona č. 347/2009 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb. 
2.Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
ve zněnívyhlášky č. 496/2001Sb.vyhlášky č. 291/2004 Sb.
vyhlášky č. 368/2002 Sb.(oprava tiskových chyb uveřejněna v částce 125/2004 Sb.)
vyhlášky 98/2003 Sb.vyhlášky č. 244/2005 Sb.
vyhlášky č. 401/2003 Sb.vyhlášky č. 334/2006 Sb.
3.Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
ve zněnívyhlášky č. 99/2003 Sb.vyhlášky č. 9/2006 Sb.
4.Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
5.Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o  technických podmínkách  provozu vozidel na pozemních komunikacích
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 133/2002 Sb.)
ve zněnívyhlášky č. 100/2003 Sb.vyhlášky č. 197/2006 Sb.
vyhlášky č. 388/2008 Sb.vyhlášky č. 283/2009 Sb.
6.Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a  plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
7.Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 106/2005 Sb.
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 96/2005 Sb.)
ve zněnízákona č. 444/2005 Sb.zákona č. 34/2008 Sb.
zákona č. 186/2006 Sb.zákona č. 383/2008 Sb.
zákona č. 222/2006 Sb.zákona č. 9/2009 Sb.
zákona č. 314/2006 Sb.zákona č. 157/2009 Sb.
zákona č. 296/2007 Sb.zákona č. 291/2009 Sb.
zákona č. 25/2008 Sb.zákona č. 297/2009 Sb.
8.Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (zákon o pohonných hmotách)
ve zněnízákona č. 575/2006 Sb.zákona č. 107/2007 Sb.
 
VI.Povinné pojištění vozidel
1.Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 267/2008 Sb.
ve zněnízákona č. 274/2008 Sb. 
2.Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o  pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
ve zněnívyhlášky č. 429/2002 Sb.vyhlášky č. 186/2008 Sb.
vyhlášky č. 309/2004 Sb. 
 
VII.Pozemní komunikace
1.Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve zněnízákona č. 102/2000 Sb.zákona č. 186/2004 Sb.
zákona č. 132/2000 Sb.zákona č. 80/2006 Sb.
zákona č. 489/2001 Sb.zákona č. 186/2006 Sb.
zákona č. 256/2002 Sb.zákona č. 311/2006 Sb.
zákona č. 259/2002 Sb.zákona č. 342/2006 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb.zákona č. 97/2009 Sb.
zákona č. 358/2003 Sb.zákona č. 347/2009 Sb.
2.Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ve zněnívyhlášky č. 300/1999 Sb.vyhlášky č. 555/2002 Sb.
vyhlášky č. 355/2000 Sb.vyhlášky č. 490/2005 Sb.
vyhlášky č. 367/2001 Sb.vyhlášky č. 527/2006 Sb.
 
VIII.Mýtné a dálniční kupóny
1.Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve zněnízákona č. 102/2000 Sb.zákona č. 186/2004 Sb. 
zákona č. 132/2000 Sb.zákona č. 80/2006 Sb. 
zákona č. 489/2001 Sb.zákona č. 186/2006 Sb. 
zákona č. 256/2002 Sb.zákona č. 311/2006 Sb. 
zákona č. 259/2002 Sb.zákona č. 342/2006 Sb. 
zákona č. 320/2002 Sb.zákona č. 97/2009 Sb. 
zákona č. 358/2003 Sb.zákona č. 347/2009 Sb. 
2.Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ve zněnívyhlášky č. 300/1999 Sb.vyhlášky č. 555/2002 Sb.
vyhlášky č. 355/2000 Sb.vyhlášky č. 490/2005 Sb.
vyhlášky č. 367/2001 Sb.vyhlášky č. 527/2006 Sb.
3.Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
ve zněnínařízení vlády č. 272/2007 Sb.nařízení vlády č. 404/2009     Sb.
4.Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
ve zněnívyhlášky č. 323/2007 Sb.vyhlášky č. 483/2009 Sb.
vyhlášky č. 14/2009 Sb. 
5.Metodický pokyn k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (Věstník dopravy č. 13/2004)
 
IX.Dopravní přestupky
1.Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 334/2002 Sb.
(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 130/2002 Sb.)
ve zněnízákona č. 311/2002 Sb.zákona č. 411/2005 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb.zákona č. 80/2006 Sb.
zákona č. 362/2003 Sb.zákona č. 115/2006 Sb.
zákona č. 47/2004 Sb.zákona č. 226/2006 Sb.
zákona č. 501/2004 Sb.zákona č. 215/2007 Sb.
zákona č. 379/2005 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
2.Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
ve zněnívyhlášky č. 340/2003 Sb. 
3.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
ve zněnízákona č. 413/2005 Sb.zákona č. 227/2009 Sb.
zákona č. 384/2008 Sb. 
4.Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
   
5.Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 43/2009 Sb.
6.Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
 
X.Ostatní
1.Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 1/2001 Sb.
ve zněnízákona č. 361/2000 Sb.zákona č. 253/2005 Sb.
zákona č. 175/2002 Sb.zákona č. 411/2005 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb.zákona č. 226/2006 Sb.
zákona č. 577/2002 Sb.zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 103/2004 Sb.zákona č. 124/2008 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb.zákona č. 130/2008 Sb.
zákona č. 1/2005 Sb.zákona č. 274/2008 Sb.
zákona č. 229/2005 Sb. 
2.Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
ve zněnívyhlášky č. 55/2003 Sb.vyhlášky č. 281/2007 Sb.
3.Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
ve zněnívyhlášky č. 82/1984 Sb.sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 80/1994 Sb.
4.Vyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
5.Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B
ve zněnísdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb.sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 186/1998 Sb.sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2003 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1999 Sb.sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 77/2004 Sbírky mezinárodních smluv
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2000 Sbírky mezinárodních smluv 
6.Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
7.Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
8.Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
ve zněnízákona č. 361/2005 Sb.zákona č. 374/2007 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb. 
9.Vyhláška č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
10.Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Mýtné a dálniční kupónydoc799.50 KB

Datum poslední změny: 02.03.2012

Zákon o občanských sdruženíchtxt16.20 KB

Datum poslední změny: 02.03.2012

Nahoru