Upravit stránku

Kdo nebo co je OSCAR?

OSCAR je sdružení dovozců obytných vozidel v ČR (dále jen „sdružení“).

Sdružení je dobrovolné, neziskové uskupení samostatných právnických a fyzických osob, činných v oblasti dovozů, prodejů, výroby, zkoušení, výzkumu, vývoje a provozu caravanů, obytných automobilů, účelových přívěsů, jejich náhradních dílů, doplňků a příslušenství, působící v ČR a spolupracující s obdobnými organizacemi v zahraničí.

Co je cílem činnosti sdružení OSCAR?

Cílem a základním účelem činnosti sdružení je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj potřebných, především technických podmínek pro dovoz, výrobu, zkoušení, výzkum, vývoj, prodej a užívání caravanů, obytných automobilů, účelových přívěsů, jejich náhradních dílů, doplňků a příslušenství i jejich provoz, zastupování zájmů členů sdružení ve vztahu ke státním a jiným organizacím, posuzování návrhů obecně platných předpisů, týkajících se dovozu, výzkumu, schvalování způsobilosti k provozu v ČR, prodeje, výroby a provozu obytných automobilů a přívěsů včetně jejich vybavení schválenými doplňky, příslušenstvím a užívání originálních náhradních dílů.

Dále sdružení usiluje o zdokonalování, rozvoj a podporu odborné i jiné spolupráce členů, orgánů a organizací, které mají vztah k cílům činnosti sdružení a to na národní i mezinárodní úrovni. Cílem je i prosazování zájmů sdružení na všech potřebných úrovních a místech, navazování vzájemně výhodné spolupráce, výměna informací, zpracovávání statistických přehledů, potřebných pro činnost sdružení a prezentace sdružení v různých mediálních prostředcích, poskytování konzultační a poradenské služby, publikační činnost a výstavnictví. Sdružení může být členem organizací s podobným zaměřením v rámci ČR i v zahraničí v případě, že toto členství je pro činnost sdružení výhodné.

Kdy vznikl OSCAR a co se tím stalo?

Sdružení bylo založeno ustavujícím shromážděním členů sdružení a vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR podle §6 odst. 1 zákona číslo 83 / 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dnem 19. 1. 2000. Jeho vznikem byla vyplněna mezera mezi obdobnými odbornými sdruženími, které se problematikou obytných automobilů a přívěsů ani účelových přívěsů do této doby nezabývaly. Vznikl tak subjekt, který se stal partnerem nejen pro věcně příslušné státní orgány a organizace pro výše uvedená vozidla, která zatím tvoří úzký segment celého souboru vozidel, provozovaných na našich i zahraničních silnicích.

Kdo je a může být členem sdružení OSCAR?

Členy sdružení jsou fyzické a právnické osoby, zastoupené statutárním zástupcem a podepsané na zakládající listině sdružení.

Členem sdružení se může stát i osoba, která nebyla při založení sdružení. Podmínkou přijetí je souhlas se stanovami sdružení, jeho činností a splnění členských povinností dnem přijetí. O přijetí rozhoduje shromáždění členů sdružení hlasováním.

Členem sdružení může být i osoba, která je členem jiné organizace, jejíž činnost není v rozporu se zájmy sdružení.

Kdo je představitelem sdružení OSCAR?

Činnost sdružení řídí a zajišťuje výbor, v jehož čele je jeho předseda. Na základě rozhodnutí výboru sdružení mohou být ustaveny samostatné pracovní skupiny k řešení konkrétních požadavků a zadání. Jejich činnost řídí určený člen výboru sdružení.

Jaká jsou práva a povinnosti členů sdružení OSCAR?

Každý člen sdružení má právo podílet se v souladu se stanovami sdružení na jeho činnosti, získávat potřebné údaje a informace, osobně se účastnit na jednáních a tam spolurozhodovat hlasováním o  projednávaných záležitostech, dále má právo volit a být volen do výboru a do funkce revizora sdružení (po dosažení plnoletosti).

Člen sdružení má právo na informace o hospodaření sdružení, může nahlédnout do dokumentů, které vede a archivuje sdružení, přičemž termín a způsob dohodne s předsedou nebo ekonomem či sekretářem sdružení.

Člen sdružení je povinen:

  • dostavit se na včas oznámené jednání shromáždění členů sdružení, příp. zajistit za sebe zplnomocněného zástupce v souladu s ustanovením odst. 4, článku VI. stanov;
  • aktivně v rozsahu svých možností podílet se na činnosti sdružení, splnit zadané úkoly ve stanoveném termínu a obsahu;
  • uhradit včas stanovený roční poplatek. Termín platby a výše bude stanovena vždy na kalendářní rok rozhodnutím shromáždění členů sdružení. V případě neprovedení platby je oprávněno sdružení jednat vůči neplatiči ve smyslu ustanovení organizačního řádu sdružení, příp. i zrušit členství.

Pro zajištění správné vnitřní činnosti sdružení je výborem zpracován a členy sdružení odsouhlasen jednací a organizační řád sdružení, ve kterém se v návaznosti na stanovy sdružení stanoví podrobnější zásady vnitřního režimu práce a činnosti členů sdružení a jeho orgánů.

Kdo kontroluje činnost sdružení OSCAR?

Sdružení členů volí na shromáždění členů revizora. Volební období je shodné s výborem sdružení.

Revizor odpovídá za svoji činnost shromáždění členů sdružení. Revizor nemůže být členem jiného orgánu sdružení.

Úkolem revizora je:

  • kontrolovat dodržování stanov, organizačního i jednacího řádu a usnesení;
  • kontrolovat hospodaření s majetkem sdružení a provádět revize účetnictví;
  • informovat členy sdružení o zjištěných skutečnostech;
  • řešit podané stížnosti, odvolání, připomínky a návrhy členů sdružení, pokud nebyly uspokojivě vyřešeny shromážděním členů, příp. výborem sdružení;
  • navrhovat shromáždění členů, příp. výboru sdružení opatření ke zlepšení stavu a řešení problémů.

Revizor má právo kontroly všech potřebných dokladů a majetku sdružení na místě jeho uložení a nakládání s nim.

Revizor má právo účasti na jednáních výboru sdružení s hlasem poradním.

Jak OSCAR hospodaří?

Náklady na činnost sdružení jsou hrazeny z ročních poplatků, poskytovaných členy sdružení na jim sdružením realizované služby.

Hospodaření sdružení se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy a v souladu s nimi usneseními shromáždění členů a rozhodnutími výboru sdružení. Základem je finanční rozpočet na příslušný rok, schválený shromážděním členů sdružení.
Jednotliví členové sdružení zabezpečují svoji činnost ze svých vlastních prostředků a neodpovídají za vlastní hospodaření sdružení. Sdružení nepřebírá majetkové a jiné závazky členů a neodpovídá za jejich hospodaření.

Při zániku sdružení rozhodnutím shromáždění členů toto rozhodne o vypořádání majetku a způsobu likvidace sdružení. Rozhodnutí se uvede v usnesení shromáždění členů. Majetkové vypořádání a likvidaci sdružení řídí jeho výbor a ověří revizor, který ověří také vyřízení všech finančních a daňových povinností sdružení.

Každý člen sdružení má při zániku a likvidaci sdružení právo na alikvotní podíl ze zůstatku likvidovaného majetku sdružení podle výše svého podílu na uhrazených ročních zálohách za služby za dobu trvání sdružení a na jiných přínosech. Při zániku sdružení formou vytvoření následnické organizace se majetek sdružení převede na tuto organizaci rozhodnutím sdružení členů.

Kdo je členem sdružení OSCAR a s kým OSCAR spolupracuje?

Tyto informace získáte zde.

Nahoru